Share Week 2017 — blogi, które studiują.

Muszę się Wam do cze­goś przy­znać. Nie czy­tam blo­gów. Okej, może nie tyle, co nie czy­tam, ale robię to bar­dzo rzad­ko.. I nie cho­dzi o to, że nie lubię! Nie, nie! Ja po pro­stu nie mam cza­su. To strasz­nie przy­kre, ale kie­dyś odwie­dza­łam blo­gi codzien­nie, zna­łam całe archi­wa od deski do deski! O tych blo­gach pisa­łam we wcze­śniej­szych Sha­re Weekach. Potra­fi­łam spę­dzić godzi­ny w inter­ne­cie, ska­cząc mię­dzy róż­ny­mi miej­sca­mi w sie­ci, prze­bie­ra­jąc w tek­stach. Ska­cząc z kwiat­ka na kwia­tek pozna­wa­łam nowe blo­gi. Teraz czy­tam tyl­ko te, któ­rych auto­rów znam, albo któ­rych auto­rzy regu­lar­nie komen­tu­ją moje wpi­sy i w sumie tak pozna­łam wszyst­kie blo­gi, wyróż­nio­ne w Sha­re Week 2017. :)

 

 

Share Week 2017

 

 

 

 

To prze­in­te­li­gent­na bestia! Julia poru­sza tema­ty zwią­za­ne z mądrą nauką języ­ków, sama dobrze mówi w 3 języ­kach. Spa­dłam z krze­sła, gdy w naszej Stu­denc­kiej Gru­pie Wspar­cia zapy­ta­ła, czy ktoś poje­chał na Era­smu­sa z rodzi­ną, w sen­sie z mężem i z dziec­kiem, ponie­waż Julia rodzi w lip­cu, a rok póź­niej chcia­ła­by wyje­chać. Myślę, że dla tej dziew­czy­ny nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. Pra­ca na eta­cie, wła­sny start up, stu­dia — jed­ne, dru­gie, mał­żeń­stwo, dziec­ko, Era­smus, języ­ki, koło nauko­we…  Pff! Co to dla niej?! Idź­cie do niej, idź­cie!

 

 

 

 

Ewa poka­zu­je, że moż­na stu­dio­wać i pra­co­wać jed­no­cze­nie w dodat­ku mając codzien­nie czas na dodat­ko­we zaję­cia i kawę! To dosko­na­le zor­ga­ni­zo­wa­na dziew­czy­na o pozy­tyw­nym nasta­wie­niu do życia. Lubi sub­tel­ną kobie­cość i dobre książ­ki. Jej koni­kiem jest jed­nak orga­ni­za­cja, na któ­rej zna się dosko­na­le! Jeże­li masz z nią pro­blem, to zaj­rzyj do Ewy, jest otwar­ta na wszyst­kich, któ­rzy przy­by­wa­ją z fili­żan­ką dobrej kawy. :)

 

 

 

 

 

Dag­ma­ra skoń­czy­ła już co praw­da stu­dia, ale nadal pisze na tema­ty im bli­skie i po pro­stu musia­łam ją tu umie­ścić. Jest przy­kła­dem przed­się­bior­czej i pomy­sło­wej stu­dent­ki! Dag­ma­ra skoń­czy­ła socjo­lo­gię, któ­ra nale­ży do kie­run­ków uwa­ża­nych za bez­sen­sow­ne i nie­waż­ne, w dodat­ku w ogól­nym mnie­ma­niu ozna­cza­ją­cych bez­ro­bo­cie. Na blo­gu wyja­śnia mity na temat socjo­lo­gii i poka­zu­je jej zna­cze­nie we współ­cze­snym świe­cie. Was Stu­den­cia­ki, szcze­gól­nie powin­na zain­te­re­so­wać jej nowa dzia­łal­ność w sie­ci, mia­no­wi­cie e-planowaniekariery.pl Bo prze­cież każ­dy z Was jakąś karie­rę w przy­szło­ści chciał­by zro­bić, tak? Jak wie­le rze­czy w życiu, karie­rę też moż­na zapla­no­wać! Odwiedź­cie blo­gi Socjo­pat­ki a uto­nie­cie w nich!


 

 

Dzień, w któ­rym będę mogła spę­dzić zno­wu kil­ka godzin na prze­glą­da­niu blo­gów będzie dla mnie wyznacz­ni­kiem wol­no­ści. ;D Żar­tu­ję, mam nadzie­ję, że aż tak źle nie jest i w koń­cu zacznę czę­ściej zaglą­dać na Blo­glo­vin. Przy­da­ła­by się tam może powiew świe­żo­ści… Stu­den­cia­ki! A tak poza Blue Kan­ga­roo, gdy kolor nie­bie­ski już wycho­dzi Wam bokiem, to jakie inne stu­denc­kie miej­sca odwie­dza­cie?

 

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Dzię­ku­ję pięk­nie za pole­ce­nie i tyle miłych słów! <3 Cie­szę się, że moja orga­ni­za­cja przy­da­je się rów­nież innym <3

 • Z tych blo­gów odwie­dzam tyl­ko Day with cof­fee :) Nie obser­wu­ję wie­lu stu­denc­kich blo­gów; poza two­im jest jeden oko­ło­stu­denc­ki i lifestyle’owy jesz­cze oraz kil­ka blo­gów, w któ­rych poja­wia­ją się wąt­ki stu­denc­kie. Edu­ka­cja jako taka nie zaj­mu­je tak wie­le miej­sca w mojej czę­ści inter­ne­tu cho­ciaż mam zaob­ser­wo­wa­nych kil­ka blo­gów na tema­ty, o któ­rych się uczę — np. bio­lo­gia itd.

 • Day with cof­fee jest super <3

 • Sama nie zna­łam żad­ne­go z pole­ca­nych przez cie­bie blo­gów więc chęt­nie je odwie­dzę.

 • O, nie zna­łam pierw­szej blo­ger­ki. Zaraz spraw­dzam. Cier­pię na chro­nicz­ny nie­do­bór blo­gów — czy­tam ich dużo i zawsze mi za mało :P

 • Pierw­szej blo­ger­ki nie zna­łam, ale zapo­wia­da się meeega inspi­ru­ją­ca tak więc lecę nad­ra­biać ;)

 • A ja znam tyl­ko Dag­ma­rę i chęt­nie poznam dwie pozo­sta­łe wyróż­nio­ne blo­ger­ki :)

 • I zno­wu to samo, zamiast się przy­go­to­wy­wać na jutrzej­sze semi­na­rium to będę sie­dzieć i czy­tać :D Nie zna­łam dziew­czyn, ale faj­na tema­ty­ka — poprze­glą­dam :)

 • Naj­pięk­niej­sza wia­do­mość dnia! ❤ Zna­leźć się w Two­im wyróż­nie­niu — blo­ga, któ­re­go bar­dzo sza­nu­ję i doce­niam to dla mnie ogrom­ny zaszczyt!

  Ewę znam i lubię bar­dzo, pierw­szej blo­ger­ki nie znam, ale namó­wi­łaś mnie, że war­to poznać.:)

  Co do moich blo­gów — nikt nie uto­nie, na każ­dym z nich pod­rzu­cam koła ratun­ko­we! 😂😚

  Dzię­ku­ję jesz­cze raz!