Share Week: Trzech blogerów z pasją i 13-stu, którym jestem wdzięczna.

Sha­re week, to zacna idea Andrzej Tuchol­skie­go. Gorą­co zachę­cam Cię, nie­za­leż­nie od tego jakie­go blo­ga pro­wa­dzisz, do dołą­cze­nia do akcji. Możesz pole­cić twór­ców, któ­rych podzi­wiasz, któ­rzy jakoś Ci pomo­gli, roz­śmie­szy­li, któ­rych chcesz doce­nić. Możesz popra­wić humor swo­je­mu ulu­bio­ne­mu blo­ge­ro­wi dopi­su­jąc go do listy. Autor, któ­ry widzi, że ktoś doce­nia jego pra­cę ma jesz­cze wię­cej ener­gii i moty­wa­cji do two­rze­nia nowych tre­ści! Wszyst­kie zasa­dy akcji dostęp­na są u Andrze­ja na blo­gu. Mój wybór padł na blo­ge­rów, któ­rzy mają duże zna­cze­nie w moim życiu i zara­zem widzę w nich ogrom­ną pasję i zapał.

 

Sha­re Week: Trzech blo­ge­rów z pasją.

 

Kró­li­czek doświad­czal­ny — Asia pro­wa­dzi blo­ga o świa­do­mych sty­lu życia. Czy­ta­jąc ją cią­gle myślę sobie “O, ja też tak mam/ też tak uważam/ też to czu­ję. Asia, tak jak ja, wciąż i wciąż szu­ka kolej­nych spo­so­bów na uła­twie­nie sobie życia, by mieć wię­cej cza­su na to, co spra­wia jej przy­jem­ność. Poza tym jej blog opo­wia­da o pogo­ni za lep­szym jako­ścio­wo życiem. Asia nie chce być taka jak wszy­scy, ona chce poczuć moc­niej, wyraź­niej, dokład­niej. Obie jeste­śmy otwar­te na to, co nie­do­stęp­ne dla ludz­kich zmy­słów. Jej fascy­na­cja snem, misty­cy­zmem, pra­wem przy­cią­ga­nia, mocą kamie­ni czy drzew spra­wia, że Asia sta­ła nie moją inter­ne­to­wą, brat­nią duszą.

 

Jest Rudo — Nata­lia to napraw­dę super bab­ka z pasją! Pisząc o foto­gra­fii robi to w taki spo­sób, jak­by tłu­ma­czy­ła małe­mu dziec­ku, gdzie misio ma brzu­szek a gdzie uszka. Jed­nak mój wybór padł na nią nie tyl­ko z tego powo­du. Wyda­je mi się, że czy­ta­ła­bym ją nawet gdy­by pisa­ła na zupeł­nie inny temat, a to dla­te­go, że to dziew­czy­na peł­na pozy­tyw­nej ener­gii, żar­to­bli­wa, posia­da­ją­ca duży dystans do sie­bie. Nata­lia od cza­su do cza­su publi­ku­je też wpi­sy o blo­go­wa­niu, więc to kolej­ny powód dla któ­re­go war­to do niej zaglą­dać. Była­bym zapo­mnia­ła powie­dzieć, że podzi­wiam Nata­lię za jej przed­się­bior­czość i pra­co­wi­tość. Jej dzia­łal­ność w inter­ne­cie jest dla mnie moty­wu­ją­ca, pomi­mo, że pro­wa­dzi­my blo­gi o odmien­nej tema­ty­ce. :)

 

Pri­mo Cap­puc­ci­no — Kolej­na kobie­ta z pasją, moja imien­nicz­ka. Nie mogło jej tu zabrak­nąć, bo to blog, któ­ry miał na mnie dużo wpływ przez ostat­nie pół roku. Zaglą­da­jąc w zaka­mar­ki archi­wum i cze­ka­jąc na nowe wpi­sy budo­wa­łam w sobie eks­cy­ta­cję zwią­za­ną z wyjaz­dem do Włoch. Wiem, że już od tego nie uciek­nę, bo kto raz poczuł wło­ską atmos­fe­rę nigdy już nie wywi­nie się od tej miło­ści. Dla mnie było to już oczy­wi­ste 1,5 roku temu w Rzy­mie, teraz tyl­ko utwier­dzi­łam się w swo­ich uczu­ciach. Ania ma bar­dzo dobre pió­ro i po pro­stu świet­nie pisze o Wło­szech. To nie jest kolej­ny, inter­ne­to­wy prze­wod­nik, to miej­sce żyje!

 

share week

 

Jest wie­le innych blo­gów, któ­re czy­tam i rów­nież chcia­łam się nimi podzie­lić. Na począt­ku nie wie­dzia­łam jed­nak, któ­re wybrać i posta­no­wi­łam, że będę kie­ro­wać się uczu­ciem wdzięcz­no­ści. Każ­de­mu z tych blo­ge­rów chcę za coś podzię­ko­wać.

 

13 blo­ge­rów, któ­rym jestem wdzięcz­na za:

 

 1. Oat­me­al and Figs — za inspi­ra­cję do ogra­ni­cze­nia pro­duk­tów odzwie­rzę­cych oraz za odmie­nie­nie moich posił­ków, szcze­gól­nie tych poran­nych!
 2. Vi and Raw - za uświa­do­mie­nie mnie o tym, jak waż­ne są suro­we posił­ki w mojej die­cie.
 3. Moty­wa­tor Die­te­tycz­ny — za pomoc w poszu­ki­wa­niu zdro­wia.
 4. Bo ma być mrucz­nie — jesteś jed­ną z naj­dłu­żej czy­ta­nych prze­ze mnie blo­ge­rek. Za inspi­ra­cję do zain­te­re­so­wa­nia się swo­im roz­wo­jem, ale tak­że za poka­za­nie mi czym jest cią­ża, poród i macie­rzyń­stwo.
 5. Ala­ba­ster­fox - za pięk­no i insta­gra­mo­we lek­cje.
 6. Joulen­ka - rów­nież za pięk­no ale tak­że za to, że mnie roz­ba­wiasz i pozy­tyw­nie moty­wu­jesz. Za bycie dobrą blo­go­wą kum­pe­lą i za wizy­tów­ki! <3
 7. Make Life Tasty — za świet­ne prze­pi­sy, tek­sty dają­ce do myśle­nia i pięk­no.
 8. One Lit­tle Smi­le — za inspi­ra­cję, naukę pięk­na, este­ty­ki i dostar­cza­ną co mie­siąc nową tape­tę na kom­pu­ter! ;)
 9. Mar­ta Pisze — za kon­kret­ne, dobre tek­sty i za dzie­le­nie się uśmie­chem. ;)
 10. Alche­mia Kobie­co­ści — za pro­wa­dze­nie blo­ga o naj­więk­szej sile poru­sza­ją­cej do myśle­nia w sie­ci. Gdy Gosia doda­je nowy wpis 2 razy zasta­na­wiam się, czy na nie­go wcho­dzić, bo to koń­czy się zwy­kle cało­dnio­wą roz­k­min­ką na dany temat. Wolę czy­tać wie­czo­rem, jak dobrą książ­kę.
 11. Ania Malu­je - za wszyst­ko, wszyst­ko, wszyst­ko! Za roz­mo­wy, za inspi­ra­cje, za pomoc, za rady. No za wszyst­ko!
 12. Pasje Karo­li­ny — za pomoc w kosme­tycz­nych kwe­stiach.
 13. Kasia Gan­dor — za roz­ba­wia­nie mnie i zacie­ka­wia­nie każ­dym wpi­sem, za naukę w przy­stęp­nej for­mie.

 

Ogól­nie to chcia­łam podzie­lić się z Wami maka­ro­ni­ka­mi ze zdjęć, ale że nikt nie wpadł do Saler­no, by się poczę­sto­wać, to pozo­sta­ło mi podzie­lić się moimi ulu­bio­ny­mi blo­ga­mi. :D Teraz Wy może­cie podzie­lić się ze mną lin­ka­mi do Waszych ulu­bio­nych blo­gów lub do Waszych Sha­re Weeków. Chy­ba, że woli­cie wysłać mi jakieś sma­ko­ły­ki z Pol­ski. Nie obra­żę się.

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania