Skąd brać książki za darmo? Wielka Wymiana Książkowa.

Opty­ma­li­za­cja kosz­tów i cza­su to tema­ty, któ­re bar­dzo intry­gu­ją stu­den­tów. No to przy­cho­dzę dzi­siaj ze spo­so­bem na to, jak zaosz­czę­dzić na książ­kach oraz zyskać wie­dzę i roz­ryw­kę na free. A spo­so­bem tym jest Wiel­ka Wymia­na Książ­ko­wa, akcja stwo­rzo­na przez Dag­ma­rę Mag­dę. Docze­ka­ła się już 4. edy­cji i powiem szcze­rze, że wcze­śniej zasta­na­wia­łam się nad wzię­ciem udzia­łu w tej zaba­wie, ale dopie­ro teraz prze­ko­nał mnie do tego mail od Dag­ma­ry.

 

 

Książ­ka­mi wymie­nia­cie się ze mną, z inny­mi blo­ge­ra­mi lub z inny­mi uczest­ni­ka­mi akcji. Pod­sy­łaj­cie mi swo­je pro­po­zy­cje w komen­ta­rzach pod tym postem lub w wia­do­mo­ści na Face­bo­oku. Wszyst­kie pacz­ki będę wysy­łać po zakoń­czo­nej akcji, czy­li po 10.10.2017. Jeże­li chce­cie przej­rzeć wię­cej ksią­żek innych osób to zapra­szam Was na stro­nę wyda­rze­nia o tutaj.

 

 

 Nim przej­dę do opi­su ksią­żek muszę jesz­cze napi­sać, że jestem na sie­bie bar­dzo zła, bo zepsu­łam zdję­cia. Nie­ste­ty wypro­wa­dzi­łam się z domu i książ­ki tam zosta­ły (wró­cę za tydzień i je wyślę). Mia­łam pro­sty wybór. Albo wrzu­cam to co, ma, albo nie wrzu­cam nic. Obie­ca­łam już Dag­ma­rze, że wezmę udział w akcji, a do tego uzna­łam, że po pro­stu chęt­nie poczy­ta­ła­bym coś nowe­go! Wybacz­cie mi więc jakość zdjęć, brak lustrzan­ki i pod­wi­nię­tą okle­inę, któ­ra uda­je drew­no. :D Po pro­stu skon­cen­truj­cie się na książ­kach.

 

 

Dzi­ki Seks – o zwy­cza­jach sek­su­al­nych zwie­rząt. Oprócz wie­lu cie­ka­wo­stek, dała mi nowy pogląd na spra­wę mono­ga­mii wśród ludzi, któ­ra na pew­no nie jest natu­ral­na, ale wyni­ka z pięk­na i siły naszej ducho­wo­ści. To, że jesteś tyl­ko z jed­ną oso­bą, bo to czu­jesz, bo chcesz poka­zać jej, że jest wyjąt­ko­wa, spra­wia, że jesteś wyjąt­ko­wy na tym świe­cie. Z dru­giej stro­ny pozwa­la to lepiej zro­zu­mieć tych, któ­rzy w mono­ga­mii wytrzy­mać nie potra­fią, bo wię­zi ich stwo­rzo­na przez spo­łe­czeń­stwo nor­ma.

Mari­lyn. Żyć i umrzeć z miło­ści. – Bar­dzo wcią­ga­ją­ca bio­gra­fia, któ­ra poka­zu­je Mari­lyn nie tyl­ko z tej gwiaz­dor­skiej, błysz­czą­cej i sek­sow­nej stro­ny, ale tak­że z tej ludz­kiej, w jej przy­pad­ku bar­dzo smut­nej. Pła­ka­łam!

Wład­ca Mario­ne­tek – wygra­łam kie­dyś tę książ­kę, ale już nie pamię­tam, jakie były moje odczu­cia po jej prze­czy­ta­niu.

 

 

 

 

 

Ter­ry Prat­chett Humor i Mądrość Świa­ta Dys­ku – dla miło­śni­ków fan­ta­sy. Kolej­ne uni­wer­sum podob­ne do tego z Hob­bi­ta. Książ­ka jest zbio­rem naj­za­baw­niej­szych cyta­tów z tego świa­ta.

Spo­koj­ny Umysł – Nie­zwy­kła powieść o wyzwa­niach, któ­re sta­wia woj­na i uczu­ciach, któ­re zabi­ja.
Dzie­ło jed­ne­go z czo­ło­wych współ­cze­snych turec­kich powie­ścio­pi­sa­rzy. — Cytat z lubimyczytac.pl, ponie­waż nie znam tej książ­ki, nale­ży ona do mojej sio­stry.

Dziew­czy­na z Pocią­gu – nie mogłam ode­rwać się od tej książ­ki. Jeśli ktoś jesz­cze nie miał oka­zji jej prze­czy­tać i nie widział fil­mu, to pole­cam tak gorą­co, jak gorą­ce są klu­ski wyję­te z wody.

 

 

 

 

Prze­wod­nik po Bar­ce­lo­nie — W tek­ście o tym, jak tanio zwie­dzić Bar­ce­lo­nę pisa­łam, że inwe­sty­cja w dobry prze­wod­nik, to dla mnie pod­sta­wa, bo pozwa­la zaosz­czę­dzić spo­ro kasy na źle wybra­nych knaj­pach, nie­od­po­wied­nim dobo­rze bile­tów i nie­cie­ka­wych muze­ach. Byłam wście­kła, gdy Oskar wydał 60 PLN na ten prze­wod­nik, a potem uzna­łam, że to naj­le­piej zain­we­sto­wa­ne pie­nią­dze pod­czas tej podró­ży. Teraz chcia­ła­bym, żeby książ­ka z mapą mia­sta przy­da­ła się komuś inne­mu. Tyl­ko jed­na uwa­ga! Pacz­kę będę mogła wysłać dopie­ro na począt­ku listo­pa­da, ponie­waż wcze­śniej chcę go jesz­cze poży­czyć przy­ja­ciół­ce, któ­ra pod koniec paź­dzier­ni­ka leci do Bar­ce­lo­ny. Może­my umó­wić się na wymia­nę, ale wysłać do sie­bie książ­ki za mie­siąc.

 

Rosyj­ski w mie­siąc – z tą ksią­żecz­ką szyb­ko opa­no­wa­łam cyry­li­cę i pod­sta­wo­we zwro­ty. Oczy­wi­ście już tego nie pamię­tam, bo nie ćwi­czy­łam, ale seria z PON­Sa zasłu­gu­je na uwa­gę. Na pew­no mają naj­lep­szy słow­nik inter­ne­to­wy. Tyl­ko z nie­go moż­na korzy­stać, żaden google trans­la­te!

 

 

 

 

 

Blo­ger – jesz­cze w folii! Mam dwa egzem­pla­rze, dla­te­go za ten chęt­nie się wymie­nię.

Traf­ny Wybór – pierw­sza powieść J. K. Row­ling po Har­rym Pot­te­rze. Zupeł­nie inny kli­mat.

Bądź Pary­żan­ką, gdzie­kol­wiek jesteś – pary­ski szyk, pary­skie podej­ście do życia, pary­ska miłość. Nie mogę nadzi­wić się temu, jak inne nacje potra­fią obró­cić ewi­dent­ne wady w zale­ty. Pale­nie papie­ro­sów, zdra­dy, bez­tro­skie podej­ście do wycho­wy­wa­nia dzie­ci i spę­dza­nia z nimi cza­su. W tej książ­ce to szczyt ele­gan­cji. Pole­cam, bo zmie­nia spo­sób w jaki patrzy­my na wła­sny kraj.

 

 

 

 

Kącik nie­miec­ki, dla osób, któ­re uczą się tego języ­ka. Czy­ta­nie ksią­żek w języ­ku obcym pozwa­la nam się z nim oswo­ić i nabrać pew­nej płyn­no­ści w rozu­mie­niu tego języ­ka. Jest to bar­dzo waż­ny ele­ment pod­czas nauki, któ­re­go szko­da pomi­jać, jest prze­cież tak faj­ny!

Książ­ki sfo­to­gra­fo­wa­łam wg. Pozio­mu trud­no­ści.

Ich schenk dir eine Geschich­te. – Pierw­sza z nich to opo­wiast­ki dla dzie­ci. Dosta­łam ją w liceum i myślę, że jest ide­al­na na poziom B1. Roz­wi­ja­ją­ca, ale nie za łatwa.

Ich knall euch ab. – opo­wia­da o ata­ku ucznia na szko­łę z pisto­le­tem w ręce. To moja ulu­bio­na książ­ka z tych 4. Trzy­ma w napię­ciu, świet­nie poka­zu­je, co dzie­je się w gło­wie tego czło­wie­ka. Bar­dzo pole­cam!

Schwin­del frei – powieść modo­wa.

Mło­da poezja nie­miec­ka – dla ger­ma­ni­stów lub miło­śni­ków liry­ki.

 

 

 

 

 

Ducho­we życie zwie­rząt – wer­sji o drze­wach słu­cha­łam w posta­ci audio­bo­oka i mnie zachwy­ci­ła. Patrzę teraz na drze­wa zupeł­nie z innej per­spek­ty­wy i cały czas mam masę aneg­do­tek w gło­wie, któ­re roz­da­ję na każ­dym rogu. Podob­nie jest z wła­śnie z Ducho­wym życiem zwie­rząt. Zresz­tą, jeże­li inte­re­su­ją Cię te kli­ma­ty, to jesz­cze wię­cej intry­gu­ją­cych cie­ka­wo­stek ma w sobie Dzi­ki Seks, któ­ry po pro­stu powa­lił mnie na łopat­ki.

 

 

 

 

Tak jak pisa­łam powy­żej, odzy­waj­cie się w komen­ta­rzach, tak będzie mi naj­wy­god­niej i pro­po­nuj­cie swo­je książ­ki. Jeże­li ktoś z jakichś powo­dów nie chce tutaj pisać, no to zawsze moż­na ode­zwać się w wia­do­mo­ści pry­wat­nej na Face­bo­oku.

 

PS Stu­den­ci pierw­sze­go roku wciąż mogą pobie­rać za dar­mo Ele­men­tarz Stu­den­ta, z pod­sta­wo­wy­mi infor­ma­cja­mi na temat stu­dio­wa­nia. :)

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania