Świąteczne ciasteczka na ostatnią chwilę!

 

Dro­gi świą­tecz­ny czy­tel­ni­ku!

Zasta­na­wiasz się pew­nie dla­cze­go aku­rat na moje świą­tecz­ne cia­stecz­ka powi­nie­neś się zde­cy­do­wać. Sto­isz przed waż­nym wybo­rem. Prze­cież masz do dys­po­zy­cji set­ki blo­gów kuli­nar­nych! Ale tyl­ko pomyśl, czy kie­dy­kol­wiek zawio­dłam Cię prze­pi­sem umiesz­czo­nym na tej stro­nie? Prze­pis na tur­tle z Cof­fee Heaven, na roman­tycz­ną kola­cję czy też w koń­cu na ide­al­ną dziew­czy­nę! To zde­cy­do­wa­nie potra­wy god­ne Woj­cie­cha Ama­ro! Nie drocz się ze mną, wiem, że już wybra­łeś. Prze­pis na naj­lep­sze świą­tecz­ne cia­stecz­ka świa­ta znaj­dziesz poni­żej.

 

Najlepsze, świąteczne składniki na najlepsze świąteczne ciasteczka:

 

 • 30 dag mąki
 • 15 dag cukru pudru
 • 15 dag mar­ga­ry­ny
 • 1 jaj­ko
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia

 

Najlepszy, świąteczny sposób przygotowania:

Włą­czyć świą­tecz­ną play­li­stę. Naj­le­piej Micha­ela Buble, przy nim cia­stecz­ka same się pie­ką! Następ­nie zagnieść mąkę, cukier, jaj­ko i mar­ga­ry­nę, dodać pro­szek do pie­cze­nia i gło­śno śpie­wać All I want for Chri­st­mas is you. Cia­sto staran­nie zawi­nąć w folię i wło­żyć na 1 godzi­nę do lodów­ki. W tym cza­sie spa­ko­wać pre­zen­ty. Po upły­wie godzi­ny cia­sto wyjąć z lodów­ki, roz­wał­ko­wać na gru­bość 3–5 mm. Wyci­nać świą­tecz­ne wzo­ry super świą­tecz­ny­mi forem­ka­mi. Piec w tem­pe­ra­tu­rze 150 stop­ni przez 10–15 minut. Ozda­biać wedle uzna­nia.

 

ciatka na święta

ciasteczka na święta

 

DOBRE, ŚWIĄTECZNE RADY:

 1. Mar­ga­ry­nę wyj­mij wcze­śniej z lodów­ki, to zmięk­czy twar­dziel­kę.
 2. Deskę sprusz mąką, by cia­sto się nie kle­iło.

 

Te cia­stecz­ka to hit moich wigi­lii kla­so­wych, pierw­sze zni­ka­ły ze sto­łu ;)

Miłe­go pich­ce­nia!

Świą­tecz­na Ania

 

 • Patry­cja Linc­ner

  Ten prze­pis to miód na moją leni­wą duszę :) Z pew­no­ścią wypró­bu­ję!

 • oooo prze­pis na pew­no się przy­da w naj­bliż­szym cza­sie na te wszyst­kie mini wigi­lie w gro­nie zna­jo­mych :)

 • Pier­ni­ki już goto­we, ale o resz­cie świą­tecz­nych obo­wiąz­ków mam zamiar myśleć dopie­ro od ponie­dział­ku :)

 • Mam nadzie­ję, że po świę­tach na wyprze­da­żach dorwę jakieś faj­ne forem­ki i wte­dy zro­bię sobie (po)świąteczne cia­stecz­ka :D

 • o nie o nie! Ostat­nio z odczy­ty­wa­niem postów na blo­gach mam spo­re opóź­nie­nie (no chy­ba, ze to Wy publi­ku­je­cie za póź­no!! :P) Nos ubru­dzo­ny mąką po cało­dzien­nym pie­cze­niu, wcho­dzę na blo­glo­vin a tu prze­pis na ciast­ka na ostat­nią chwi­lę :D

  • Przy­po­mnę Ci się za rok :) Moż­na też oszu­kać sys­tem i zro­bić te ciast­ka na Wiel­ka­noc, albo nawet od tak bez oka­zji.

 • Od jakie­goś cza­su szu­kam ide­al­ne­go prze­pi­su na cia­stecz­ka. Spa­mu­ję pod każ­dym zdję­ciem z pier­ni­ka­mi na insta­gra­mie o prze­pis. Spa­dłaś mi z nie­ba:)

  • Tym bar­dziej, że nie musisz cze­kać aż cia­stecz­ka będą zja­dli­we. Moż­na je jeść od razu po upie­cze­niu :) Poczu­jesz, że mają bar­dzo faj­ny smak!

   • Cia­stecz­ka są napraw­dę pysz­ne i pro­ste. Nawet dla takich dwóch lewych rąk jak moje. Dziś mam zamiar zro­bić jesz­cze jed­ną por­cję, bo na wie­czor­ną impre­zę może ich być tro­chę za mało :)
    I oczy­wi­ście muszę je jesz­cze ozdo­bić, ale to pikuś ;)

    • Oo super, że spró­bo­wa­łaś! Nie mia­łaś pro­ble­mu z roz­wał­ko­wa­niem? Cia­sto jest dość kle­ją­ce ;)