10 biletów do kina za darmo! NIEAKTALNE

Liski chy­tru­ski! Stu­den­cia­ki! Jest spra­wa. Wszy­scy wie­my, że stu­dent przę­dzie jak może i chęt­nie łapie się dodat­ko­wych oka­zji, naj­le­piej takich, któ­re wyma­ga­ją niskie­go nakła­du cza­su, żeby to jesz­cze mógł się na uczel­nię wybrać i dodat­ko­wo stu­denc­kim życiem nacie­szyć. Nie mar­nu­ję więc dziś Wasze­go cza­su i szyb­ko przej­dę

Prze­czy­taj wię­cej!