Lista 20 filmów motywujących do nauki.

Wybór fil­mu na wie­czór to chy­ba typo­wy pro­blem pierw­sze­go świa­ta. Jestem w tym mistrzem. Potra­fię spę­dzić godzi­nę na wyszu­ki­wa­niu fil­mu po czym stwier­dzić, że nie będę go oglą­dać, bo nie jestem do nie­go wystr­cza­ją­co prze­ko­na­na. Mistrz zarzą­dza­nia cza­sem. Mam tak dla­te­go, że zawsze chcę, żeby

Prze­czy­taj wię­cej!