Tag matura

Własny pokaz mody przed maturą?! Historia Mai.

W listo­pa­dzie spo­tka­łam tę dziew­czy­nę na Blo­Si­le­sii w Kato­wi­cach i natych­miast wie­dzia­łam, że muszę Wam ją przed­sta­wić! Maja jest lice­alist­ką, któ­ra nie­zwy­kle odważ­nie speł­nia swo­je marze­nia. Poka­zu­je, że jak się chce, to moż­na. Ona nie gada, ona po pro­stu dzia­ła. Jej marze­niem było zor­ga­ni­zo­wa­nie poka­zu

Prze­czy­taj wię­cej!

Jak uczyć się do matury? Kompleksowy poradnik maturzysty.

Stu­den­ci, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się klik­nąć w ten link pomy­śle­li zapew­ne: Ale jak to? Już? I ja tak myśla­łam, czy­ta­jąc Wasze maile z proś­ba­mi o pora­dy na temat tego, jak uczyć się do matu­ry w waka­cje. Przy­po­mnia­łam sobie jed­nak, że sama, moje matu­ral­ne przy­go­to­wa­nia roz­po­czę­łam wła­śnie latem!

Prze­czy­taj wię­cej!