5 mitów na temat krwiodawstwa.

Od pew­ne­go cza­su moja sio­stra odda­je krew. Nie bar­dzo podo­bał mi się jej pomysł, bo mia­ła wcze­śniej pro­ble­my zdro­wot­ne i mar­twi­łam się o nią. Poza tym na temat krwio­daw­stwa krą­ży wie­le mitów, któ­rych sama się oba­wia­łam i z ich powo­du nigdy nie byłam daw­cą. Jestem

Prze­czy­taj wię­cej!