Brownie z fasoli. Nie znam zdrowszego, tańszego i prostszego ciasta!

Prze­pi­sy! W ostat­niej ankie­cie zasy­pa­li­ście mnie proś­ba­mi o nie! Fak­tycz­nie nie poja­wia się ich tu wie­le, a to z powo­du mojej spe­cy­ficz­nej die­ty, któ­ra wyklu­cza kil­ka popu­lar­nych pro­duk­tów. Uni­kam glu­te­nu, cukru, węglo­wo­da­nów, mle­ka. Jajek na przy­kład już nie. Napi­szę wię­cej na ten temat w obie­ca­nym tek­ście

Prze­czy­taj wię­cej!