Jak uczyć się do matury? Kompleksowy poradnik maturzysty.

Stu­den­ci, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się klik­nąć w ten link pomy­śle­li zapew­ne: Ale jak to? Już? I ja tak myśla­łam, czy­ta­jąc Wasze maile z proś­ba­mi o pora­dy na temat tego, jak uczyć się do matu­ry w waka­cje. Przy­po­mnia­łam sobie jed­nak, że sama, moje matu­ral­ne przy­go­to­wa­nia roz­po­czę­łam wła­śnie latem!

Prze­czy­taj wię­cej!