Tworzenie szablonu planu bloga, czyli jak ogarnąć swój pomysł na blogowanie.

 

Wła­ści­wie, to dzi­siaj miał być zupeł­nie inny tekst. Wła­ści­wie to nie mia­łam robić żad­ne­go wpi­su zwią­za­ne­go z tą książ­ką. Ale tak wła­ści­wie, to cze­mu nie?  Po książ­kę się­gnę­łam z zupeł­nie innych powo­dów, cał­kiem nie-blo­go­wych. Widzi­cie, w mojej gło­wie do nie­daw­na nie było żad­ne­go pomy­słu na życie poza “no mam w sumie tego blo­ga…”, ale aktu­al­nie mam za dużo pomy­słów na swo­ją przy­szłość. Wszyst­kie się od sie­bie róż­nią, nie wiem, czy je pogo­dzę, ale ten, dla któ­re­go czy­tam “Two­rze­nie mode­li biz­ne­so­wych. Pod­ręcz­nik wizjo­ne­ra.” jest jak porwa­nie się z moty­ką na słoń­ce. Total­nie mnie prze­ra­sta, nie wiem, z któ­rej stro­ny go ugryźć, ale chcę spró­bo­wać i ta książ­ka jest moim pierw­szym podej­ściem.

Tak jak pisa­łam wyżej, powód się­gnię­cia po porad­nik jest zupeł­nie nie-blo­go­wy, ale blog cią­gle w gło­wie sie­dzi! Dla­te­go czy­ta­jąc każ­de zda­nie tego pod­ręcz­ni­ka auto­ma­tycz­nie myśla­łam o tym, jakie ma ono zasto­so­wa­nie w blo­go­wa­niu. Pomy­śla­łam, że napi­szę o tym tekst, bo sko­ro two­rze­nie sza­blo­nu biz­ne­so­we­go fir­my spraw­dza się dla róż­nych przed­się­biorstw, to musi spraw­dzić się i dla blo­gów.

 

Treść tego wpi­su pole­cam szcze­gól­nie oso­bom, któ­re poszu­ku­ją sen­su i celu w swo­im blo­go­wa­niu, tym któ­rzy pra­gną odna­leźć “to coś”. To tekst dla tych, któ­rzy chcą wpro­wa­dzić zmia­ny lub zacząć zupeł­nie od nowa. Po jego prze­czy­ta­niu będzie­cie mogli stwo­rzyć wła­sny sza­blon mode­lu blo­ga. Wszyst­kie Wasze wizje, odczu­cia, pla­ny zmiesz­czą się na jed­nej (może i dużej, ale jed­nej) kart­ce. Też dłu­go pro­wa­dzi­łam blo­ga, dla pro­wa­dze­nia blo­ga, ale myślę, że war­to roz­ry­so­wać sobie wizję swo­je­go inter­ne­to­we­go zakąt­ka za rok/ za pięć lat i dążyć do wyzna­czo­ne­go przez sie­bie ide­ału. Temu wła­śnie ma słu­żyć poniż­szy sza­blon. Zazna­czę jesz­cze, że książ­ka jest skie­ro­wa­na do przed­się­bior­ców, więc na potrze­by tego wpi­su zmie­ni­łam tro­chę nazew­nic­two. Przy­kła­do­wo klient na czy­tel­nik.

pomysł na blogowanie

 

SZABLON MODELU TWOJEGO BLOGA

 

Tak jak sza­blon mode­lu biz­ne­so­we­go będzie skła­dał się z 9 czę­ści. Już teraz możesz nary­so­wać na kart­ce papie­ru taką oto tabel­kę. Na począ­tek wystar­czy kart­ka A4. Póź­niej będziesz mógł prze­ry­so­wać swój plan na więk­szy for­mat. Podzie­lo­na jest ona na róż­ne seg­men­ty, w któ­rych będziesz zapi­sy­wać poszcze­gól­ne prze­my­śle­nia. KLIKAJ W KAŻDĄ RAMKĘ! One są bar­dzo mądre. :)

pomysł na blogowanie

 

W tym miej­scu odpo­wiedz na pyta­nia:

 • Dla kogo two­rzysz tre­ści?
 • Kim są naj­waż­niej­si czy­tel­ni­cy. — Możesz stwo­rzyć obraz praw­dzi­we­go czło­wie­ka, jego wiek, zain­te­re­so­wa­nia, zaję­cia, płeć, możesz nawet nadać mu imię. ;)

Następ­nie zasta­nów się do jakie­go z niżej wymie­nio­nych mode­li nale­ży Twój czy­tel­nik. Do wybo­ru masz:

 • Rynek maso­wy — Nie roz­róż­niasz kil­ku rodza­jów swo­ich czy­tel­ni­ków. Raczej sku­piasz się na ogól­nej, dużej gru­pie ludzi i tra­fiasz w war­to­ści przy­ję­te przez ogół.
 • Rynek niszo­wy — Potra­fisz pre­cy­zyj­nie opi­sać swo­je­go czy­tel­ni­ka i dokład­nie do tej oso­by kie­ru­jesz sper­so­na­li­zo­wa­ne tre­ści.
 • Seg­men­ta­cja — Jesteś w sta­nie roz­róż­nić kil­ka rodza­jów podob­nych do sie­bie czy­tel­ni­ków.
 • Dywer­sy­fi­ka­cja — Two­je­go blo­ga odwie­dza­ją dwa zupeł­nie róż­ne typy czy­tel­ni­ków, a Ty ofe­ru­jesz im odmien­ne tre­ści. Przy­kła­do­wo piszesz o książ­kach dla książ­ko­we­go mola, któ­ry rzad­ko wysta­wia nos poza swój pokój, ale two­rzysz rów­nież dla podróż­ni­ka, któ­ry prze­był już pół świa­ta i ma chrap­kę na wię­cej.

Wie­dza o tym, kim jest Twój czy­tel­nik to tak napraw­dę pod­sta­wa. Dzię­ki temu wiesz, jakie tema­ty poru­szyć na blo­gu oraz cze­go ocze­ku­je od Cie­bie gość blo­ga. Oczy­wi­ście war­to pamię­tać o tym, że wyżej opi­sa­ny mol książ­ko­wy, też może lubić podró­żo­wać, a nie­je­den podróż­nik kocha czy­tać. ;)

W tym miej­scu odpo­wiedz sobie na pyta­nia:

 • Jaką war­tość gene­ru­jesz dla swo­ich czy­tel­ni­ków?
 • Jakie­go rodza­ju pro­ble­my poma­gasz im roz­wią­zać?
 • Któ­re ich potrze­by zaspo­ka­jasz?
 • Co ofe­ru­jesz każ­de­mu z seg­men­tów czy­tel­ni­ków?

Zasta­nów się, co gene­ru­je war­tość dla Two­je­go czy­tel­ni­ka. Może jest to:

 • Nowość — Twój blog zaspo­ka­ja nowy zestaw potrzeb, wypeł­nia lukę. To świet­nie! Pierw­si zawsze mają łatwiej. :)
 • Wydaj­ność — Twój blog jest lep­szy od tych, któ­re już w danej dzie­dzi­nie ist­nie­ją. Być może lepiej opi­su­je dany temat, ma cie­kaw­szą for­mę, ofe­ru­je czy­tel­ni­ko­wi coś wię­cej, lub po pro­stu jest ład­niej­szy. (Wygląd ma zna­cze­nie.)
 • Mar­ka i sta­tus — A może czy­ta­nie Cie­bie to szpan i już przez to gene­ru­jesz war­tość dla czy­tel­ni­ka?
 • Uła­twia­nie — W jaki spo­sób Twój blog uła­twia życie czy­tel­ni­ko­wi, co wno­si do jego codzien­no­ści. Może dowia­du­je się dzię­ki nie­mu jak obni­żyć kosz­ty, albo jak przy­śpie­szyć jakiś pro­ces, jak roz­sąd­niej wybrać?
 • Wygo­da i uży­tecz­ność — Twój blog jest przej­rzy­sty, łatwo jest dotrzeć do wcze­śniej­szych mate­ria­łów, wszyst­ko jest ład­nie pose­gre­go­wa­ne. Czy­tel­nik nie musi się doszu­ki­wać tre­ści, on ma ją poda­ną na tacy.

W tym seg­men­cie odpo­wiedz na pyta­nia:

 • Z jakich kana­łów korzy­stasz przy nawią­zy­wa­niu kon­tak­tów z poszcze­gól­ny­mi seg­men­ta­mi czy­tel­ni­ków?
 • Czy te kana­ły są zin­te­gro­wa­ne?
 • Któ­re spraw­dza­ją się naj­le­piej?

W pla­nie blo­ga musi zna­leźć się miej­sce na social media. Bez nich ani rusz. W tym miej­scu określ, jak chcesz komu­ni­ko­wać się ze swo­imi czy­tel­ni­ka­mi i jakie miej­sce w Two­jej inter­ne­to­wej dzia­łal­no­ści zaj­mu­ją por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we. Dzię­ki temu będziesz wie­dział, ile chcesz poświę­cać im uwa­gi, a ile prze­zna­czyć na blo­ga.

W tym miej­scu odpo­wiedz sobie na pyta­nia:

 • Jakie chcesz mieć rela­cje z czy­tel­ni­ka­mi?
 • Jak mają postrze­gać Cię czy­tel­ni­cy?
 • Kim dla nich chcesz być?
 • Jakiej rela­cji mogą ocze­ki­wać od Cie­bie poszcze­gól­ne seg­men­ty czy­tel­ni­ków?
 • Jak inte­gru­je się Two­ja wizja z pozo­sta­ły­mi ele­men­ta­mi blo­ga?

W tym seg­men­cie wpisz odpo­wie­dzi na pyta­nia:

 • Czy chcę zara­biać na blo­gu?
 • Za jaką war­tość goto­wi są zapła­cić Twoi czy­tel­ni­cy (przy­szli bądź obec­ni)?
 • Za co pła­cą obec­nie? (Jeśli pła­cą.)
 • Jak duży jest udział poszcze­gól­nych stru­mie­ni przy­cho­dów w ogól­nych przy­cho­dach blo­ga. (Rekla­my vs. sprze­daż pro­duk­tu.)

W tym miej­scu możesz zde­fi­nio­wać na czym i czy w ogó­le chcesz zara­biać. Może wolisz czer­pać korzy­ści ze sprze­da­ży wła­sne­go pro­duk­tu, może z reklam albo z innych pro­po­zy­cji. O tym rów­nież war­to wcze­śniej pomy­śleć, by w przy­szło­ści nie zatra­cić się i nie zgu­bić idei blo­ga. Jeśli na począt­ku obie­cy­wa­łeś sobie i czy­tel­ni­kom, że nie będziesz zaśmie­cał blo­ga i przyj­mo­wał każ­dej ofer­ty rekla­mo­wej, to tro­chę nie­faj­nie było­by, gdy­byś zaczął w trak­cie gry nagi­nać zasa­dy. Na czym możesz więc zara­biać?

 • Sprze­daż akty­wów — sprze­daż kon­kret­nych pro­duk­tów.
 • Rekla­ma.
 • Pro­wi­zje z tytu­łu pośred­nic­twa — od sprze­da­ży w skle­pach pole­ca­nych na blo­gu.
 • Inne — wła­ści­we wszyst­ko, co jeste­śmy w sta­nie sobie wymy­ślić. Nie ma ogra­ni­czeń.

Powi­nie­neś wie­dzieć:

 • Jakich zaso­bów wyma­ga Two­ja pro­po­zy­cja war­to­ści?
 • Jakich zaso­bów wyma­ga­ją kana­ły, rela­cje z czy­tel­ni­ka­mi czy stru­mie­nie przy­cho­dów?

Zaso­ba­mi blo­ge­ra są przede wszyst­kim zaso­by inte­lek­tu­al­ne. Dobrze było­by zapla­no­wać ich roz­wój. Zadać sobie pyta­nie: Cze­go mogę się nauczyć, by być lep­szym blo­ge­rem? To mogą być: ćwi­cze­nie sty­lu pisa­nia, kur­sy foto­gra­ficz­ne, jaki i szko­le­nia np. z Word­Pres­sa, Pho­to­sho­pa czy Twit­te­ra.  Wszyst­ko to war­to wpi­sać wcze­śniej do swo­je­go pla­nu, bo po dro­dze moż­na o tym zapo­mnieć.

Pyta­nia:

 • Jakich klu­czo­wych dzia­łań wyma­ga Two­ja pro­po­zy­cja war­to­ści?
 • Jakich dzia­łań wyma­ga­ją kana­ły, rela­cje z klien­ta­mi, stru­mie­nie przy­cho­dów?

W tym miej­scu war­to zapla­no­wać naj­waż­niej­sze dzia­ła­nia na Two­im blo­gu, któ­re wybi­ją go na wyż­szy poziom. Nie musisz tu zapi­sy­wać poje­dyn­czych wpi­sów, a jedy­nie te klu­czo­we, koniecz­ne do wyko­na­nia. W tym seg­men­cie powin­ny zna­leźć się pla­no­wa­ne przez Cie­bie akcje na blo­gu, jak i na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Wpisz tutaj wszyst­ko, co Two­im zda­niem jest waż­ne, by roz­wi­nąć blo­ga. Może pla­nu­jesz zało­że­nie jakie­goś fanpage’a, albo gru­py na FB, może chcesz polep­szyć swo­je kon­tak­ty z inny­mi blo­ge­ra­mi, albo chcesz się gdzieś zare­kla­mo­wać, może masz pomysł na przy­cią­gnię­cie dużej ilo­ści czy­tel­ni­ków. Zapisz to w tym seg­men­cie!

Odpo­wiedz na pyta­nia:

 • Kogo nale­ży uznać za klu­czo­we­go part­ne­ra?
 • Jakie klu­czo­we zaso­by pozy­sku­je­my od part­ne­rów?
 • Jakie klu­czo­we dzia­ła­nia reali­zu­ją nasi part­ne­rzy?

Dla egzy­sten­cji fir­my part­ne­rzy mają dużo więk­sze zna­cze­nie niż dla egzy­sten­cji blo­ga. Tutaj moż­na wypi­sać pomoc z zewnątrz, taką jak hosting, albo np. dla blo­gów modo­wych oso­bę odpo­wie­dzial­ną za robie­nie zdjęć, lub w przy­pad­ku wszyst­kich blo­gów korek­to­ra tek­stu, jeśli nie jeste­śmy w sta­nie zro­bić tego sami. Wła­ści­wie war­to tu pomy­śleć o wszyst­kich dzia­ła­niach, przy któ­rych będzie­my potrze­bo­wa­li pomo­cy. Przy­kła­do­wo pro­jek­to­wa­nie sza­blo­nu blo­ga, czy spra­wy tech­nicz­ne. Ewen­tu­al­nie moż­na też pomy­śleć nad zało­że­niem soju­szu blo­go­we­go i wza­jem­nym wspie­ra­niu się. ;)

Odpo­wiedz na te pyta­nia, ale nie miej na myśli jedy­nie pie­nię­dzy. Pomyśl też o cza­sie, ener­gii i zaan­ga­żo­wa­niu.

 • Jakie naj­waż­niej­sze “kosz­ty” gene­ru­je nasz model blo­ga?
 • Któ­re klu­czo­we zaso­by “kosz­tu­ją” naj­wię­cej?
 • Któ­re klu­czo­we dzia­ła­nia wyma­ga­ją naj­więk­szych nakła­dów?

Ten seg­ment jest wła­ści­wie po to, by po jego wypeł­nie­niu zasta­no­wić się nad tym, czy w ogó­le blo­go­wa­nie się opła­ca, czy chce­my się w to tak anga­żo­wać. Da nam to rów­nież obraz pra­cy, któ­rą musi­my wyko­nać. Powin­no zabić sło­mia­ny zapał,  ale zara­zem wzmoc­nić moty­wa­cję. :)

 

Na koniec powiem jesz­cze, że nie jestem żad­ną pro­fe­sjo­na­list­ką. Po pro­stu zauwa­ży­łam ana­lo­gię mię­dzy two­rze­niem sza­blo­nu mode­lu biz­ne­so­we­go, a blo­go­wa­niem i pomy­śla­łam, że może się to przy­dać wie­lu oso­bom, któ­re o blo­go­wa­niu myślą na poważ­nie. Jak widać ist­nie­ją już kon­kret­ne spo­so­by pro­jek­to­wa­nia biz­ne­su, dla­te­go myślę, że war­to uczyć się od naj­lep­szych i pró­bo­wać prze­ło­żyć to na wła­sny grunt. :) Dla mnie to odkry­cie tygo­dnia i już widzę, że dużo wnie­sie w tego blo­ga. Ten sza­blon spra­wił po pro­stu, że wie­le myśli fru­wa­ją­cych gdzieś w mojej gło­wie z mie­ści­ło się na jed­nej kart­ce, tak, że mogę objąć je wzro­kiem i po jed­nym spoj­rze­niu wiem już o co mi cho­dzi. :) Mam nadzie­ję, że u Was będzie podob­nie!

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania
Fol­low

 • Super spra­wa! Tra­fi­łam na ten wpis przez pole­ce­nie Ani i jestem zachwy­co­na! Blo­ga pro­wa­dzę dopie­ro dwa mie­sią­ce i uwa­żam, że to bar­dzo dobry moment, żeby to wszyst­ko roz­pi­sać, tro­chę na zasa­dzie łatwiej­sze­go biz­ne­spla­nu. Za kil­ka mie­się­cy do tego wró­cę i porów­nam to, co sobie zało­ży­łam, z tym, co przez ten czas sobie wypra­cu­ję.

 • Pingback: Blogowe podsumowanie roku 2015. - Blue Kangaroo()

 • Bar­dzo podo­ba mi się Two­je podej­ście do tej książ­ki i wycią­gnię­cie z niej cze­goś nie­ty­po­we­go :) Też ją mam, nie­ste­ty w for­mie eBo­oka (kupi­łam nie­opatrz­nie) co prze­szka­dza mi tro­chę w sko­rzy­sta­niu z niej w peł­ni… Ale nie narze­kam!

  • Ewen­tu­al­nie moż­na sobie wydru­ko­wać. ;D Cie­szę się, że wpis Ci się podo­ba. :)

 • Cie­ka­we podej­ście, muszę usiąść przy tym na dłu­żej i sobie wszyst­ko roz­pi­sać w wol­nej chwi­li ;)

 • Oje­eej… a ja tego nie poj­mu­ję… Tzn. faj­nie miec plan i ogar­nie­te to wszyst­ko. Może to dla­te­go, że sama tro­chę odsu­nę­łam się od blo­go­wa­nia bo zna­la­złam sobie inne pasje, ale… blo­go­wa­nie zawsze było dla mnie raczej spon­ta­nicz­nym spo­so­bem na eks­pre­sję sie­bie. A nie jakimś biz­ne­so­wym pla­nem… gdy­bym pode­szła do swo­je­go wła­sne­go blo­ga jak do wła­śnie cze­goś takie­go- jestem pew­na, że ode­bra­ło­by mi to jaką­kol­wiek radość z blo­go­wa­nia. “Blo­go­wa­nie na poważ­nie”… czy­li two­rze­nie swo­jej wła­snej mar­ki w sie­ci… to zde­cy­do­wa­nie nie dla mnie- raczej dla osób któ­re coś np sprze­da­ją i blog jest ich for­mą rekla­my. Owszem mogę sobyw wymy­ślić do jakich czy­tel­ni­ków piszę i co chcę prze­ka­zać, ale myślę, że zbyt­nia kon­tro­la i zbyt­nie zapla­no­wa­nie moich poczy­nań spra­wi­ło­by że prze­sta­ła­bym czuć sie auten­tycz­na ;) Ale jeśli ktoś lubi tak upo­rząd­ko­wać swo­je życie i trak­to­wać stro­nę wła­śnie w kate­go­riach mniej hob­by­stycz­nych a bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych to bar­dzo faj­nie zebra­ne rady :)

  • Moż­li­we, że to dla­te­go. Pisa­łam, że to dla osób, któ­re o blo­go­wa­niu myślą na poważ­nie. :)

 • Genial­ny wpis! Już od daw­na pla­no­wa­łam zro­bie­nie cze­goś w sty­lu biz­ne­spla­nu blo­ga, ale nie mia­łam poję­cia, jak się za to zabrać. Leci do zakła­dek i będę pole­cać innym :D

  • Pau­li­no, miło mi i dzię­ku­ję. :) Uda­ne­go pla­no­wa­nia!

 • Wow…jak naj­bar­dziej dla mnie to też odkry­cie tygo­dnia! ;) Kupa dobrej robo­ty. Zapi­su­ję sobie to w zakład­kach i w naj­bliż­szej wol­nej chwi­li (któ­ra nie będzie trwa­ła tyl­ko 10 minut) bio­rę się za to! Jesteś genial­na! ;)

  • Haha dzię­ki! Oby wol­na chwi­la zna­la­zła się jak naj­szyb­ciej! :)

 • Mam bar­dzo podob­nie z tymi pomy­sła­mi na życie: życia mi nie star­czy, żeby wszyst­kie zre­ali­zo­wać. Książ­ka wsko­czy­ła na wish­li­stę ;)

  • Ach te wish­li­sty, nigdy się nie koń­czą. ;p

 • Bar­dzo mi się podo­ba, jak tyl­ko uda mi się zna­leźć wol­ną chwi­lę na pew­no sko­rzy­stam ;D

 • Kil­ka mie­się­cy temu uczest­ni­czy­łam w zaję­ciach o social media z Holen­dra­mi, któ­rzy odwie­dza­ją co roku nasz insty­tut i przed­sta­wi­li nam wła­śnie ten sza­blon two­rze­nia pla­nu biz­ne­so­we­go! Róż­ni­ca tyl­ko taka, że nasz był po angiel­sku, oczy­wi­ście. Dzię­ki za przy­po­mnie­nie o nim, bo już wte­dy czu­łam, że moż­na go wyko­rzy­stać przy blo­go­wa­niu ;)

  • Nic nie mówię, ale wie­rzę, że nie ma przy­pad­ków, więc to musia­ło coś dla Cie­bie zna­czyć :)

 • Bar­dzo podo­ba mi się pomysł stwo­rze­nia takie­go sza­blo­nu dla swo­je­go blo­ga. Zde­cy­do­wa­nie wyko­rzy­stam ten pomysł :)

 • ten post tra­fia do mojej zakład­ki “to do” z jed­nej stro­ny mniej-wię­cej wiem jaka jest moja wizja, ale spi­sać to wszyst­ko to co inne­go :)

  • Oj to dużo daje! I nie w zakład­ki, tyl­ko robić, robić. ;D

 • Dla mnie blo­go­wa­nie to wciąż zaba­wa, a pisa­nie o fil­mach jest chy­ba zbyt odle­głe od mojej wyuczo­nej geo­de­zji by wią­zać z nim przy­szłość. Ale kto wie- w każ­dym razie taki biz­ne­so­wy plan ma na celu roz­wój a tego zde­cy­do­wa­nie dla swo­je­go blo­ga bym chcia­ła więc mam już zaję­cie na pierw­sze dni waka­cji! <3 Dzię­ku­uuuję pięk­nie!

  • Ale się cie­szę! Miłe­go pla­no­wa­nia! :)