Urodzinowy wpis i urodzinowa ankieta dla wszystkich Kangurów!

 

Uwa­ga, uwa­ga! Dzi­siaj mamy wiel­ki dzień! Dzi­siaj 9 listo­pa­da mija­ją dokład­nie 2 lata odkąd prze­nio­słam się na Word­Pres­sa, zmie­ni­łam kon­cep­cję blo­ga i zaczę­łam wytrwa­le i sys­te­ma­tycz­nie two­rzyć to miej­sce. Dzi­siaj więc świę­tu­je­my, ja otwie­ram butel­kę dobre­go… soku pomi­do­ro­we­go, Wy przy­wdzie­wa­cie balo­we wdzian­ka i zaczy­na­my!

Jeże­li chcesz opu­ścić tę impre­zę wcze­śniej, to już bar­dzo pro­szę Cię o wypeł­nie­nie ankie­ty. Jeże­li nie, to otrzy­masz ją przy wycho­dze­niu. ;)

 

 

 

 

Gdy prze­glą­dam tek­sty sprzed dwóch lat, mam wra­że­nie, że pocho­dzą one raczej sprzed 10-ciu. Z cza­sem Blue Kan­ga­roo przy­brał zupeł­nie inną for­mę, jest blo­giem stu­denc­kim, wte­dy nie miał okre­ślo­ne­go kie­run­ku. Może są tu jesz­cze oso­by, któ­re pamię­ta­ją cza­sy Blog­ge­ra? De fac­to blo­ga zało­ży­łam już 4 lata temu, tyle że wte­dy był to blog modo­wy, któ­re­go nazwa brzmia­ła Blue Kan­ga­ro­oo. 3 “O” na koń­cu, bo 2 były zaję­te. :D Takie realia Blog­ge­ra. Na począt­ku sama zna­łam tyl­ko blo­gi modo­we. Myśla­łam, że na takiej stro­nie nie war­to nic pisać, że ludzie i tak tego nie czy­ta­ją i że naj­le­piej jest wrzu­cać same zdję­cia.

 

 

Z cza­sem jed­nak to ogra­ni­cze­nie zaczę­ło mnie mier­zić! Dużo dzie­je się w mojej gło­wie i mam potrze­bę wyrzu­ce­nia tego z sie­bie. Dla­te­go zaczę­łam nie­śmia­ło doda­wać tek­sty do zdjęć. Pisać kocha­łam zawsze. Myśla­łam prze­cież, że będę dzien­ni­kar­ką! Jeź­dzi­łam na warsz­ta­ty, cho­dzi­łam do kla­sy dzien­ni­kar­skiej i ogól­nie rzecz bio­rąc udzie­la­łam się pisząc. Serio, jesz­cze 5 lat temu blo­gos­fe­ra nie była tak oczy­wi­stą rzecz jak jest dzi­siaj. Wte­dy myśla­no, że blog to inter­ne­to­wy pamięt­nik. Zresz­tą nie­któ­rzy nadal tak myślą. ;D Póź­niej zaczę­łam doda­wać coraz to obszer­niej­sze tre­ści, aż w koń­cu zre­zy­gno­wa­łam ze zdjęć. Spi­sy­wa­łam moje prze­my­śle­nia, któ­re — o dzi­wo — kogoś inte­re­so­wa­ły! Mia­łam wte­dy nie­złą fazę na roz­wój, pla­no­wa­nie cza­su i moty­wa­cję. Chło­nę­łam wszyst­ko, a póź­niej dzie­li­łam się doświad­cze­nia­mi.

 

 

urodzinowa ankieta

 

 

Kate­go­ria Kan­gur na stu­diach ist­nia­ła już na Blog­ge­rze. Jed­nak dopie­ro rok temu posta­no­wi­łam, że przej­mie ona pro­wa­dze­nie, a blog sta­nie się pierw­szym Blo­giem Stu­denc­kim w Pol­sce. :) Jeśli wyda­je Wam się, że wszyst­kie pomy­sły na blo­gi są już zaję­te, to popa­trz­cie na mnie! Zale­d­wie rok temu wybra­łam spe­cja­li­za­cję blo­ga. Jest jesz­cze wie­le wol­ne­go miej­sca na pomy­sły, trze­ba tyl­ko tro­chę go poszu­kać.

 

 

Z tego wyni­ka więc, że Blue Kan­ga­roo ma kil­ka rocz­nic.

  1. Jed­ną, roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści blo­go­wej.
  2. Dru­gą — dzi­siej­szą i naj­waż­niej­szą dla mnie, czy­li datę roz­po­czę­cia blo­go­wa­nia na Word­Pres­sie. Wte­dy ode­szłam od blo­ga modo­we­go i posta­no­wi­łam zająć się tym miej­scem na poważ­nie.
  3. I trze­cią, kie­dy to posta­no­wi­łam zmie­nić kon­cep­cję blo­ga na Blog Stu­denc­ki.

I kto powie­dział, że nie moż­na uro­dzić się dru­gi raz? A nawet trze­ci?! ;)

 

 

Nie wiem jak to się jed­nak sta­ło, że przez tyle lat, nie prze­pro­wa­dzi­łam ani jed­nej ankie­ty dla czy­tel­ni­ków Blue Kan­ga­roo. Były tyl­ko takie, dla uczest­ni­ków Sesyj­ne­go Porad­ni­ka i tyle. A prze­cież chcę wie­dzieć o Was jak naj­wię­cej, żeby jak naj­le­piej dosto­so­wy­wać do Was tre­ści! W ankie­cie może­cie zapro­po­no­wać tek­sty, o któ­rych chcie­li­by­ście prze­czy­tać na blo­gu. Porząd­nie się zasta­nów­cie. ;)

 

 

Jeśli czy­tasz te sło­wa to mam do Cie­bie mega proś­bę! Pro­szę, wypeł­nij ankie­tę i pomóż mi ulep­szać to miej­sce. To tyl­ko kil­ka minut, a dla mnie ogrom­na róż­ni­ca! Z góry dzię­ku­ję, jestem Ci bar­dzo, bar­dzo wdzięcz­na.

 

 

 

 

Zabaw­ne, ale 2 lata temu jedy­nie wyobra­ża­łam sobie, jak w przy­szło­ści ma wyglą­dać mój blog, ale nie wie­dzia­łam, że te wyobra­że­nia się speł­nią. Nie wie­dzia­łam też, że znaj­dę swo­ją dział­kę! Kur­czę, to tyl­ko 2 lata! Ile w moim życiu jesz­cze się zmie­ni? Rok temu zasta­na­wia­łam się, czy zmie­niać tema­ty­kę blo­ga, teraz nie wyobra­żam sobie innej! Rok temu nie wie­dzia­łam, że wybio­rę się na Era­smu­sa po raz dru­gi a tu już papie­ry zała­twio­ne. Czu­ję, że naj­bliż­sze 2 lata będą jesz­cze cie­kaw­sze, bo tak się skła­da, że wej­dę w “doro­słe życie”, na któ­re mam za dużo pomy­słów. Pole­ca­łam nie­daw­no w Blu­eslet­te­rze, taka reflek­cję nad tym, gdzie byli­ście rok czy 2 lata temu. To dzia­ła moty­wu­ją­co!

 

 

No i na koniec muszę zło­żyć podzię­ko­wa­nia dla Was, dro­gie Kan­gu­ry, za to że tak dziel­nie ska­cze­cie ze mną przez te lata, dopin­gu­je­cie mnie zawsze cie­pły­mi sło­wa­mi, a Wasze pora­dy nie­raz wycią­gnę­ły mnie z opre­sji. Myślę, że two­rzy­my zgra­ny zespół. Dzię­ku­ję. ;)

 

 

Moc buzia­ków!

Ania

 

 

Najchętniej czytane w ostatnim roku wpisy to:

 

Gry towarzyskie na studencką imprezę.

Wyprowadzka na studia. Co ze sobą zabrać? Lista rzeczy do pobrania.

Jak w 10 sekund pobudzić zmęczony umysł.