Czy choć jeden z tych 6-ciu planów podróży to coś dla Ciebie? Wakacje na studencką kieszeń.

 

Dzi­siej­szy wpis miał być zbio­rem tri­ków poma­ga­ją­cych podró­żo­wać tanio, jed­nak tak wyszło, że stwo­rzy­łam Wam prak­tycz­nie goto­we pla­ny podró­ży! Zagłę­bi­łam się w poszu­ki­wa­niach i stwier­dzi­łam, że argu­ment “nie podró­żu­ję, bo nie mam pie­nię­dzy”, to jakiś żart. Natknę­łam się na tyle atrak­cyj­nych ceno­wo ofert, że nawet nie jestem w sta­nie sama z nich sko­rzy­stać! Mam dla Was 6 pla­nów tanich waka­cji. Może­cie sko­rzy­stać z moich pro­po­zy­cji lub zgłę­bić się w poda­nych prze­ze mnie narzę­dziach i poszu­kać cze­goś dla sie­bie.

 

 

Na początek jednak kilka zasad podróżowania “na studencką kieszeń”.

 

 

 1. Korzy­sta­my z tanich linii lot­ni­czych. (Oczy­wi­sta oczy­wi­stość Ania!)
 2. Śpi­my tanio, naj­le­piej przez AIRBNB. Moż­na tam wyna­jąć pokój bądź miesz­ka­nie w dużo bar­dziej opła­cal­nych cenach niż w hote­lach. Bywa, że hotel kosz­tu­je 2 razy wię­cej niż pokój na AIRBNB! Tym bar­dziej, że reje­stru­jąc się z moje­go lin­ka, otrzy­masz 20 euro zniż­ki na pierw­szą podróż! (Jeże­li masz kon­to w euro, to bar­dziej opła­ca się pła­cić w tej walu­cie, bo prze­wa­lu­to­wa­nie bywa nie­ko­rzyst­ne. No ale to tak jak wszę­dzie.) Dzię­ki tej stro­nie moż­na też poznać ludzi żyją­cych w danym miej­scu i zoba­czyć jak mia­sto wyglą­da z ich per­spek­ty­wy. Dodat­ko­wo są oni cen­nym źró­dłem infor­ma­cji, nie tyl­ko pod kątem miej­skich zabyt­ków ale tak­że faj­ny miej­scó­wek z dobrym jedze­niem i zaka­mar­ków nie­zna­nych tury­stom. Nie narze­ka­my na brak szam­pa­na w lodów­ce za to pozna­je­my miej­sco­wych i ich przy­zwy­cza­je­nia!
 3. Waka­cje za gra­ni­cą naj­le­piej pla­no­wać na wrze­sień. Pogo­da wciąż pięk­na, a ceny prze­lo­tów i noc­le­gów dużo tań­sze niż w sezo­nie. Poza tym mamy całe waka­cje, żeby uskro­bać sobie więk­szą sum­kę na ten cel.
 4. Zabie­ra­my ze sobą tro­chę pod­sta­wo­we­go jedze­nia. Np. płat­ki owsia­ne na śnia­da­nie.
 5. Paku­je­my się tyl­ko do pod­ręcz­ne­go! Uwierz­cie mi, da się. Na tygo­dnio­wy wyjazd do Rzy­mu spa­ko­wa­łam się w tor­bę spor­to­wą taką jak ta, z zacho­wa­niem odro­bi­ny miej­sca, bo moja była nie­co więk­sza niż wymia­ry Wizz Air. Nie musi­cie kupo­wać tor­by ide­al­nie pod wymia­ry linii lot­ni­czych. Ja moją po pro­stu tro­chę przy­ci­snę­łam w tym koszy­ku do mie­rze­nia roz­mia­ru baga­żu i dzię­ki temu, że tor­ba nie była zapa­ko­wa­na do peł­na, zmie­ści­ła się bez pro­ble­mu.

 

Wakacje na studencką kieszeń

 

 

1. Paryż za 500 PLN

 

 

Zacznij­my może od Pary­ża, bo Paryż wbrew pozo­rom jest bar­dzo tanią atrak­cją, a to dla­te­go, że poni­żej 26 roku życia wstęp, do wszyst­kich słyn­nych miejsc jest zupeł­nie za dar­mo! Więc jeże­li Paryż, to koniecz­nie na stu­diach! Gdy wybie­rze­cie się tam na 3–4 dni, to jeste­ście w sta­nie zabrać ze sobą tro­chę jedze­nia (kaba­no­sy fore­ver).

 

Przykładowy transport:

 

 

Przy tak niskich cenach samo­lo­tów, jakie obec­nie pro­po­nu­je Wiz­zA­ir, nie ma co się zasta­na­wiać.

 

wakacje na studencką kieszeń

 

I dru­gi lot z 4-dnio­wym poby­tem.

 

wakacje na studencką kieszeń

 

 

Przykładowy nocleg:

 

Nie wiem, czy zde­cy­do­wa­ła­bym się kie­dy­kol­wiek na jakąś dal­szą podróż, gdy­by nie AIRBNB. Tutaj poda­ję 2 przy­kła­do­we noc­le­gi. Ich cena to 23 i 21 euro za noc dla 2 osób czy­li jakieś 50 zło­tych na gło­wę! Ze zniż­ką, któ­rą dosta­je­cie ode mnie macie prak­tycz­nie jeden dzień za dar­mo!

 


Cute bedroom in Paris !

Saint-Gra­tien, IDF, Fran­kre­ich

 


Chambre excellente localisation

Créte­il, Île-de-Fran­ce, Fran­kre­ich

 

 

 

2. Medio­lan za 390 PLN

 

 

Medio­lan nale­ży do miast, któ­re nie zawio­dły mnie pod­czas mojej wło­skiej podró­ży, acz­kol­wiek muszę przy­znać, że po moich połu­dnio­wych prze­ży­ciach mam wra­że­nie, że to nie jest wło­skie mia­sto! Co nie zmie­nia fak­tu, że jest pięk­ne. Nigdy nie zapo­mnę zapie­ra­ją­ce­go dech w pier­siach wido­ku z dachu kate­dry w Medio­la­nie. Widzia­łam z niej Alpy!

 

Przykładowy transport:

 

 

wakacje na studencką kieszeń

 

Dru­gi prze­lot z 4 dnio­wym poby­tem w Medio­la­nie:

 

wakacje na studencką kieszeń

 

Przykładowy nocleg:

 

 

 

 

3. Rzym za 1070 PLN

 

 

Rzy­mem nigdy nie prze­sta­nę się zachwy­cać. Poko­cha­łam go przy pierw­szej mojej wizy­cie już pra­wie 2 lata temu, a gdy w maju odwie­dzi­łam go ponow­nie zno­wu czu­łam moty­le w brzu­chu. W Rzy­mie koniecz­nie idź­cie na kawę na Kapi­to­lu! Widok pięk­ny i kawa tam jest w nor­mal­nej, wło­skiej cenie, a nie takiej pod tury­stów.

 

Przykładowy transport:

 

wakacje na studencką kieszeń

 

Przykładowy nocleg:

 

 

Accogliente b&b in appartamento

Rom, Latium, Ita­lien

 

 

 

4. Skan­dy­na­wia za 565 PLN

 

 

A może tro­chę Skan­dy­na­wii? Nor­we­gia była pierw­szym w moim życiu pań­stwem, któ­re odwie­dzi­łam. Byłam zachwy­co­na mały­mi wodo­spa­da­mi przy dro­gach, pięk­ny­mi góra­mi, no i fior­da­mi! Skan­dy­na­wia ma zupeł­nie inny kli­mat, inne powie­trze, jest bar­dzo spe­cy­ficz­na. Np. o 8 dzi­wac­twach Danii może­cie poczy­tać w moim wpi­sie.

 

Przykładowy transport:

 

Sztok­holm:

wakacje na studencką kieszeń

Oslo:

wakacje na studencką kieszeń

 

Przykładowy nocleg:

 

 

50m2 studio in Enskede

Stoc­kholm, Stoc­kholms län, Schwe­den

 

Nice bedroom with fun flatmate

Stoc­kholm, Stoc­kholms län, Schwe­den

 

 

 

5. Bał­ka­ny na sto­pa? Cze­mu nie?!

 

 

Mam zna­jo­mych, któ­rzy objeź­dzi­li całe Bał­ka­ny auto­sto­pem. Przed taką wypra­wą pole­cam dodać się do jed­nej z grup na Face­bo­oku dla Auto­sto­po­wi­czów. Moż­na tam zna­leźć odpo­wie­dzi na wsze­la­kie­go rodza­ju wąt­pli­wo­ści. Oso­bie  podró­żu­ją­cej w poje­dyn­kę gru­py takie dają moż­li­wość odna­le­zie­nia kom­pa­na.

 

Transport:

Dar­mo­wy! Moż­na też za gro­sze dostać się Pol­skim Busem do Pra­gi i stam­tąd ruszyć w podróż lub zacząć już w Pol­sce.

 

Nocleg:

 

Moi zna­jo­mi bez prze­szkód odnaj­dy­wa­li noc­leg w hoste­lach dzień przed a nawet w dni noc­le­gu. Na AIRBNB moż­na wyszu­kać poko­je z opcją natych­mia­sto­wej rezer­wa­cji, dzię­ki cze­mu mamy pew­ny noc­leg nawet tego same­go dnia. Poza tym stu­dia to ide­al­ny czas na przy­go­dy, dla­te­go myślę, że zabra­nie ze sobą kom­pak­to­we­go namio­tu i spa­nie pod gołym nie­bem jest świet­nym pomy­słem!

 

 

6. Wolon­ta­riat + waka­cje w Pol­sce = Pro­jek­tor

 

 

To zno­wu cie­ka­wy pomysł na waka­cyj­ny wyjazd dla stu­den­ta. Jeże­li np. jesteś ze Ślą­ska a nigdy nie byłeś na Mazu­rach (jak ja) albo pocho­dzisz z pół­no­cy Pol­ski a chciał­byś odwie­dzić połu­dnie. Wybie­rasz sobie małą miej­sco­wość na mapie, któ­ra współ­pra­cu­je z Pro­jek­to­rem. Jedziesz tam na co naj­mniej 5 dni i orga­ni­zu­jesz zaję­cia dla dzie­ci. Na dzień zabie­ra Ci do 5 godzin lek­cyj­nych czy­li takich po 45 minut. To nie­ca­łe 4 godzi­ny zwy­kłe. Wyży­wie­nie i noc­leg zapew­nia szko­ła, do któ­rej wyjeż­dżasz. Prze­jaz­dy i mate­ria­ły potrzeb­ne do zajęć pokry­wa Pro­jek­tor. To świet­na opcja na rów­no­cze­sne odby­cie wolon­ta­ria­tu i zoba­cze­nie nowych miejsc w Pol­sce prak­tycz­nie za dar­mo!


 

Wszy­scy wie­my, że podró­żo­wa­nie to nie kwe­stia pie­nię­dzy. W wie­lu przy­pad­kach to kwe­stia chę­ci i cza­su. Wie­le razy pod­czas Era­smu­sa sły­sza­łam od Was, że zazdro­ści­cie mi tego wyjaz­du. Mam nadzie­ję, że była to pozy­tyw­na zazdrość! ;) Taka, któ­ra moty­wo­wa­ła Was do bra­nia życia we wła­sne ręce! Dzi­siaj, poda­łam kil­ka, myślę faj­nych pomy­słów na te waka­cje, cie­ka­wa jestem, kto z Was się na nie sku­si!

Chęt­nie posłu­cham też o Waszych pomy­słach na te waka­cje. Moje naj­praw­do­po­dob­niej będą krę­cić się wokół Pol­ski. Być może wybie­rze­my się też z Oska­rem we wrze­śniu do Pary­ża, bo dla nie­go, to ostat­ni dzwo­nek dar­mo­wych wej­śció­wek!

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

PS Dzię­ku­ję Ani, co tyle malu­je za zdję­cie głów­ne. ;)

 

A jeże­li wciąż tro­chę się wzbra­niasz przed podró­żą prze­czy­taj:

Wydaje się nieprawdopodobne, że biedny student może tyle podróżować!

 

 • Pingback: LINKI OKAZJUM - Blue Kangaroo()

 • Mimo, że od daw­na nie jestem stu­dent­ką, to cały czas moje podró­że są na “stu­denc­ką kie­szeń”.
  Rzym za 550zł, Bar­ce­lo­na za 650zł, Sztok­holm za 700zł, Costa Bra­va za 630zł. Jak się chce, to się da! :)
  Z Airbnb też korzy­sta­łam i potwier­dzam, świet­na opcja :)

 • Ahhhh ależ mi naro­bi­laś ocho­ty na wyjaz­dy! A ja w tym roku tyl­ko szyb­ka Bra­ty­sła­wa :)

 • Doro­ta Mazur­kie­wicz

  Fan­ta­stycz­ne! Ja wpraw­dzie już dość daw­no skoń­czy­łam stu­dia, ale tanie podró­żo­wa­nie jak naj­bar­dziej mi pasu­je. Paryż na począ­tek był­by super:) Muszę się temu przyj­rzeć. To zadzi­wia­ją­ce, że tak tanio moż­na tam dostać noc­leg.

 • Pingback: Przegląd tygodnia #16 - Rabarbarowo()

 • Mal­wi­na

  Na stu­denc­ką kie­szeń to pole­cam zde­cy­do­wa­nie Pra­gę.
  Sama kupi­łam bile­ty w 2 stro­ny za 50 zł. Do tego hostel za 17 zł ( z 5 inny­mi oso­ba­mi w poko­ju), cały wyjazd wyszedł mi ok 150 zł!
  Na pol­skim­bu­sie idzie dorwac faj­ne bile­ty — ja dzi­siaj kupi­łam Kato­wi­ce — Bra­ty­sła­wa za 1 zł — w sumie to 4 zł, bo rów­nież powrót.
  Do tego jesz­cze Wil­no — żałuje,że juz PB nie obsłu­gu­je tego połą­cze­nia, ale moż­na zna­leźc zaraz koło dwor­ca hostel za 5 euro.
  W Ate­nach noc­leg za 35zł. Jak ktoś wybie­ra się z 2–3 przy­ja­ciół to hoste­le są świet­ną opcją.

  • Wow 17 zł!?Już nie ma Pol­skie­go Busa o Wil­na? To mi się uda­ło, bo jecha­łam boda­ja­że za 11 zł. ;p

   • Mal­wi­na

    Nie­ste­ty nie ma,został luxe­xpress, któ­ry obec­nie ma pro­mo­cje na bile­ty z Kra­ko­wa do kil­ku miejsc za gra­ni­cą za 15 zł :D ostat­nio otwo­rzy­li kalen­darz pol­skie­go busa i w koń­cu tra­fi­łam na Kato­wi­ce -Bra­ty­sła­wa za 2zł w dwie stro­ny :D

    • Mal­wi­na

     Oh powtó­rzy­łam się…

     • Nie szko­dzi. ;p Super Ci się uda­ło. W Bra­ty­sła­wie jesz­cze nie byłam, więc myślę, że w cią­gu seme­stru sko­rzy­stam z tego połą­cze­nia, bo do paź­dzier­ni­ka moje pla­ny podróż­ni­cze są wypeł­nio­ne po brze­gi! Dzię­ki!

 • Fan­ta­stycz­ny wpis! Gdy­bym tyl­ko mogła, to od razu sko­rzy­sta­ła­bym z tych ofert :) Airbnb uwiel­biam i już prak­tycz­nie nie szu­kam noc­le­gu w hote­lach :)

  • Mam to samo! Cza­sem tyl­ko zer­k­nę, ale zwy­kle wgl się to nie opła­ca. Pozna­łam dzię­ki temu dużo faj­nych ludzi i u nie­któ­rych jestem nawet mile widzia­na już bez opłat. ;D

 • Myśmy byli w tym roku 5 dni na Kre­cie za mniej wię­cej 1200 zł na oso­bę, ale zde­cy­do­wa­nie sza­le­li­śmy kuli­nar­nie ;) Tak­że da się — podró­żo­wa­nie nie musi być dro­gie!

 • Kata­rzy­na

  Ja też sta­ram się podró­żo­wać jak naj­ta­niej, cią­gle szu­kam nowych roz­wią­zań. Łowię pro­mo­cje na tanie loty i noc­le­gi. Ostat­nio korzy­sta­łam z Booka­part, bo zna­la­złam hotel w Wene­cji w napraw­dę dobrej cenie. :)

 • Świet­nie zro­bio­ne :D Wszy­scy mówią, że się da tanio podró­żo­wać, ale jesz­cze nie widzia­łam żeby ktoś poku­sił się o tak kon­kret­ne infor­ma­cje o lotach czy noc­le­gach. Pro­jek­tor mnie zain­te­re­so­wał- muszę poczy­tać o tym pro­jek­cie.
  Kie­dyś zasta­na­wia­łam się, czy nie iść na wolon­ta­riat do jed­ne­go z gór­skich par­ków naro­do­wych- dużo cho­dze­nia po górach gwa­ran­to­wa­ne.
  Cho­ciaż przy­znam, że dzi­siaj wró­ci­łam noc­nym pocią­giem z Kra­ko­wa i mam dość wsze­la­kich podró­ży na pewien czas :P

 • Nie ma za co dzię­ko­wać! :D

 • Wie­dzia­łam, że da się podró­żo­wać tanio, ale taki­mi niski­mi cena­mi jestem napraw­dę pozy­tyw­nie zasko­czo­na!:)
  Ja w tym roku posta­no­wi­łam zwie­dzać naj­bliż­szą oko­li­cę. Podró­żu­ję na rowe­rze. W cią­gu dnia bez pro­ble­mu moż­na prze­je­chać 100km:)

 • Cza­sy stu­denc­kie mam już za sobą, ale przy­znam, że zna­la­złam w Two­im wpi­sie wie­le inspi­ra­cji do tanie­go podró­żo­wa­nia :)

 • Tra­fi­łam tu wła­śnie od Ani tyl­ko już daw­no, daw­no temu :) nie­dłu­go przede mną pierw­szy lot samo­lo­tem. Lecę Wiz­za­irem i mam ple­cak, mniej wię­cej wymia­ry ok ale zasta­na­wiam się czy da się go wci­snąć w koszyk. Bar­dzo zwra­ca­ją na to uwa­gę? Jak mi się spodo­ba to będę czę­ściej podró­żo­wać, koniec z bra­kiem cza­su :) bar­dzo moż­li­we, że sko­rzy­stam z two­ich porad ;)

  • Jak wymia­ry są mniej wię­cej ok, to jeże­li nie będzie napcha­ny po brze­gi to dasz radę go wci­snąć. ;) Nie spraw­dza­ją tego czę­sto, mnie nigdy nie popro­si­li, sama się kon­tro­lo­wa­łam. Moje­go chło­pa­ka raz zapy­ta­li, to wła­śnie doci­snął tro­chę i było ok. :) Uda­nej pierw­szej podró­ży!

 • Świet­ne zesta­wie­nie! Te waka­cje mam już zapla­no­wa­ne, ale następ­nym razem na pew­no wezmę pod uwa­gę AIRBNB, dzię­ki :)

 • Mile­na

  Twój blog jest bar­dzo ład­ny.