Wakacyjne Wyzwanie Językowe 2017 czas zacząć! (ZAPISY DO 14 LIPCA)

Stu­den­cia­ki, zaczy­na­my! 15 lip­ca rusza­my peł­ną parą z Waka­cyj­nym Wyzwa­niem Języ­ko­wym. Zaka­suj­cie ręka­wy, roz­grzej­cie języcz­ki. Będzie­my dużo mówić, będzie­my sys­te­ma­tycz­ni i przede wszyst­kim roz­wi­nie­my języ­ki obce! A ja tym razem będę Was wszy­ściut­kich porząd­nie pil­no­wać, bo pozo­sta­nie­my w kon­tak­cie mailo­wym! Pro­szę więc pięk­nie się zapi­sy­wać, co bym mogła regu­lar­nie się odzy­wać z nowy­mi, ćwi­cze­nia­mi, pora­da­mi i moty­wa­cją.

 

 

Oso­by zapi­sa­ne otrzy­ma­ją ode mnie:

 • listę przy­kła­do­wych ćwi­czeń do wyko­na­nia,

 • pora­dy dot. efek­tyw­nej nauki języ­ka,

 • moty­wa­cję i mą wiel­ką miłość.

 

 

Zapi­sy zosta­ły zakoń­czo­ne.

Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we potrwa od 15 lip­ca do 15 sierp­nia.

Otrzy­masz ode mnie 5–6 maili.

hash­tag: #Waka­cyj­ne­Wy­zwa­nie­Ję­zy­ko­we

 

 

Tutaj się zapisuję, bo Wyzwanie Językowe na klatę przyjmuję.


Dla­cze­go i w jakim celu?

 

 

Wakacyjne Wyzwanie Językowe 2017 (2)

 

 

Języ­ka uczy­my się sys­te­ma­tycz­nie. Tak, ale! Zawsze jest jakieś ale. Może­my zro­bić duży postęp, gdy w pew­nym okre­sie zde­cy­du­je­my się na inten­syw­ną naukę. Szcze­gól­nie taki postęp moż­na zro­bić w mowie, gdyż ten ele­ment jest naj­czę­ściej zanie­dby­wa­ny w szko­le, a same­mu trud­no go tre­no­wać. A pro­ble­my z wypo­wia­da­niem się w języ­ku obcym oraz z akcen­tem, to naj­czę­ściej poda­wa­ne przez Was prze­szko­dy w nauce języ­ka. Z tegoż powo­du się nimi zaj­mie­my.

 

 

Dla­cze­go tak faj­nie jest uczyć się języ­ków. Otóż google trans­la­te jest sła­by. :D Otóż nie poga­da z faj­nym chło­pa­kiem. Otóż nie kupi Ci lodów we Wło­szech. Otóż to. A tak cał­kiem poważ­nie, to każ­dy ma inną moty­wa­cję do nauki języ­ka. Sama się zasta­na­wiam jaka jest moja. Kie­dyś była to pra­ca w zawo­dzie tłu­ma­cza. To marze­nie jed­nak wyga­sło. Do wło­skie­go pozo­sta­ła miłość i chęć poro­zu­mie­wa­nia się w Saler­no w tym języ­ku. I idzie mi to coraz lepiej. Tzn. Komu­ni­ku­ję się, co mnie bar­dzo satys­fak­cjo­nu­je i daje radość każ­de­go dnia. A do tego Maja, któ­ra pro­wa­dzić wło­skie­go blo­ga uświa­do­mi mnie cza­sem, że mówi się bel sole a nie bel­lo. ;D Bycie popra­wia­nym przez innych to świet­na meto­da ucze­nia się, jeże­li ktoś potra­fi popra­wiać innych. Ale o tym poja­wi się jesz­cze tekst.

 

 

Nim dosta­niesz moje­go pierw­sze­go maila (naj­le­piej teraz) zrób to:

 

 

 1. Napisz na kartce/w zeszy­cie, jaki jest Twój poziom języ­ka. Nie cho­dzi mi tu o ska­lę A1-C2.

  Napisz:

  - jak potra­fisz się poro­zu­mie­wać. Np. zamó­wić coś w barze/ opo­wie­dzieć historię/ pro­wa­dzić roz­mo­wę poli­tycz­ną itd.

  - jak oce­niasz swój akcent i ewen­tu­al­nie, co naj­mniej Ci się w nim podo­ba, co chciał­byś zmie­nić.

  - Jaki tekst potra­fisz stwo­rzyć. SMS/Mail/Reklamację/Esej…

  - Jakie zagad­nie­nia gra­ma­tycz­ne znasz.

  - jak dobrze rozu­miesz, gdy ktoś mówi w danym języ­ku. Np. rozu­miem powol­ną rozmowę/rozumiem nor­mal­ną rozmowę/ rozu­miem piosenki/ filmy/wiadomości/mowy poli­tycz­ne…

 2. A po dru­giej stro­nie kart­ki napisz, co chciał­byś w danym języ­ku osią­gnąć. Nie musisz nawet wymy­ślać celu do każ­dej kate­go­rii! Skup się na tych, na któ­rych Ci zale­ży.

 

 

Dla przy­kła­du wrzu­cam wła­sny plan.

 

 

Waż­ne dla osób zain­te­re­so­wa­nych roz­wo­jem języ­ka NIEMIECKIEGO! PRZECZYTAJCIE!

Wkle­jam tutaj jesz­cze cytat z ostat­nie­go wpi­su na temat wspól­nej nauki języ­ka nie­miec­kie­go:

 

 

Pla­nu­ję przy­gar­nąć pod wła­sne skrzy­dła od 1 do mak­sy­mal­nie 3 osób pod­czas tego wyzwa­nia i ostro tre­no­wać z nimi język nie­miec­ki. Myślę o mie­sięcz­nych lub mini­mal­nie 2-tygo­dnio­wych zaję­ciach ze mną przez Skype’a. Prze­pro­wa­dzę z Wami wstęp­ne roz­mo­wy, oce­nia­jąc Wasz poziom i rów­nież chęć nauki! Będę zapi­sy­wać Wasze sła­bo­ści i na ich pod­sta­wie pokie­ru­ję kur­sem. Wysłu­cham Waszych potrzeb, pro­ble­mów i celów języ­ko­wych i wszyst­ko usta­wi­my pod Was. Bo to Wy jeste­ście naj­waż­niej­si a nie pro­gram jakiejś książ­ki! Będę też poma­gać w pla­no­wa­niu nauki poza lek­cją i dobie­rać pod Was mate­ria­ły. Tak, żeby w koń­cu prze­stać uda­wać, że roz­wi­ja­my nie­miec­ki, a napraw­dę zro­bić duży skok języ­ko­wy. Jeże­li jesteś oso­bą zain­te­re­so­wa­ną odpłat­ny­mi zaję­cia­mi ze mną to koniecz­nie zapisz się na listę poni­żej, bo ode­zwę się w tej spra­wie tyl­ko do osób z listy. Może­my zacząć się razem uczyć w sierp­niu lub wrze­śniu. Wszyst­ko zro­bi­my legal­nie i wysta­wię Wam fak­tu­rę, co jak wie­cie nie jest popu­lar­ne w świe­cie nauki języ­ków. ;D

 

  

 

Wakacyjne Wyzwanie Językowe 2017 (2)

 

 

PS Przy­go­to­wa­nie takie wyzwa­nia to dla mnie ogrom pra­cy. Pode­ślij więc pro­szę ten wpis jed­nej oso­bie, któ­rej może się przy­dać. Oto link: http://blue-kangaroo.pl/wakacyjne-wyzwanie-jezykowe-czas-zaczac

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Kinia

  Eyo!
  A jak bar­dzo bar­dzo bym chcia­ła się zapi­sać i nad­ro­bić wszyst­kie zale­gło­ści, to mam jaką­kol­wiek szan­sę?
  Baaar­dzo mi zale­ży!

  • Nie­ste­ty już za póź­no. :( Ale będą następ­ne wyzwa­nia, więc wystar­czy się zapi­sać do new­slet­te­ra, żeby się o nich dowie­dzieć. :)

 • Jesteś nie­sa­mo­wi­ta! Ja na szczę­ście nie tra­cę kon­tak­tu z języ­kiem bo w szko­le nor­mal­nie mamy zaję­cia :)

 • Łaaaa, Ty tutaj mnie pod­lin­ko­wa­łaś, ale super, dzię­ku­ję! <3
  Ej jak się zapi­sa­łam już raz,to wystar­czy, praw­da? :D