Wakacyjne Wyzwanie Językowe: Mówię po innemu. Dołącz do nas!

Wiem, że wie­lu z Was pla­nu­je popra­wie­nie swo­je­go języ­ka obce­go wła­śnie na waka­cje. Życie wery­fi­ku­je wszyst­ko i o ile nie stu­diu­jesz na filo­lo­gii to za pew­ne język w cią­gu roku poszedł w odstaw­kę. W waka­cje jest jed­nak mnó­stwo cza­su na jego ulep­sze­nie! Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we poja­wia się na tym blo­gu nie pierw­szy raz, ale tym razem przyj­mie ono nie­co inną for­mę.

 

Waka­cyj­ne Wyzwa­nie Języ­ko­we: Mówię po inne­mu

 

Po co i jak?

 

Naj­więk­szym pro­ble­mem pod­czas nauki języ­ka jest mówie­nie. Wszy­scy mamy przed tym wiel­kie opo­ry. Nie prze­szka­dza nam roz­wią­zy­wa­nie zadań z gra­ma­ty­ki, albo wysłu­cha­nie nagra­nia z pły­ty, ale z mówie­niem jest pro­blem. A prze­cież języ­ka uczy­my się przede wszyst­kim po to, by posłu­gi­wać się nim w mowie! Tyle, że jeże­li więk­szość cza­su poświę­ca­my na ćwi­cze­nia gra­ma­tycz­ne, to będzie­my dobrzy w roz­wią­zy­wa­niu tych ćwi­czeń, a nie w mówie­niu. Żeby więc mówić dobrze w języ­ku obcym, trze­ba ćwi­czyć mówie­nie!

 

Przy­go­to­wa­łam 31 zadań popra­wia­ją­cych umie­jęt­ność mówie­nia w języ­ku obcym na 31 dni lip­ca:

 

Wakacyjne wyzwanie językowe

 


KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ WAKACYJNE WYZWANIE JĘZYKOWE


 

Dla kogo?

W wyzwa­niu może wziąć udział każ­dy, kto zna cho­ciaż pod­sta­wy jakie­goś języ­ka. Wyzwa­nie moż­na prze­pro­wa­dzić na pra­wie wszyst­kich pozio­mach, po pro­stu odpo­wie­dzi będą róż­ni­ły się stop­niem zaawan­so­wa­nia. Waż­ne, że się mówi. Nawet jeże­li zna się język na pozio­mie A1, to nie zna­czy, że moż­na olać mówie­nie! Prze­cież nie przyj­dzie ono do nas nagle, na pozio­me A2, B1 czy B2! Jedy­nie ktoś, kto zaczy­na naukę języ­ka od zera, musi pod­szko­lić się cho­ciaż do pozio­mu A1, żeby roz­po­cząć wyzwa­nie.

 

Kiedy?

Przez całe waka­cje! Pierw­sza część wyzwa­nia czy­li: Mówię po inne­mu obej­mu­je tyl­ko lipiec. Dru­ga część wyzwa­nia odbę­dzie się w sierp­niu i wte­dy zdra­dzę jej kuli­sy. W sekre­cie powiem, że w sierp­nio­wym wyzwa­niu będą mogli wyka­zać się blo­ge­rzy. ;)

 

Gdzie?

 1. Oczy­wi­ście przede wszyst­kim w waszych domach. Ale! Ale nie obra­żę się, jak pochwa­li­cie się swo­imi postę­pa­mi na Sna­pie (ania_kania). Jeże­li dziw­nie czu­je­cie się mówiąc sami do sie­bie może­cie nagry­wać sna­py mówiąc w obcym języ­ku, a ja spró­bu­ję coś z tego zro­zu­mieć. :D To dobre ćwi­cze­nie na pew­ność sie­bie. Oczy­wi­ście ja rów­nież będę infor­mo­wać tam o moich postę­pach!
 2. Na Face­bo­oku będę regu­lar­nie moty­wo­wać Was i dopin­go­wać, tam też będzie dziać się dużo pod­czas dru­giej czę­ści wyzwa­nia. Kto jakimś cudem jesz­cze mnie nie śle­dzi na FB, tego gorą­co zapra­szam.
 3. Na Waszych blo­gach — może­cie dodać tę minia­tur­kę z w bocz­nym pane­lu blo­ga. Chwa­ląc się osią­ga­mi może­cie też śmia­ło korzy­stać z głów­ne­go zdję­cia tego wpi­su. ;)Wakacyjne Wyzwanie Językowe
 4. Poza tym 2 hash­ta­gi na Insta­gra­mie, Face­bo­oku i Twit­te­rze: #Waka­cyj­ne­Wy­zwa­nie­Je­zy­ko­we #Mowie­Po­In­ne­mu
 5. A na wspar­cie moż­na jak zawsze liczyć na naszej gru­pie na Face­bo­oku: Stu­den­ci: Gru­pa Wspar­cia

studenci grupa wsparcia wakacyjne wyzwanie językowe

 

Uwaga, uwaga! Część motywacyjna!

Kocha­ni! Mamy 3 mie­sią­ce waka­cji, nie­któ­rzy 2 ale to nadal spo­ro! Już w zeszłym roku nawo­ły­wa­łam do tego, żeby “nie skoń­czy­ło się jak zawsze”, czy­li że budzi­my się w paź­dzier­ni­ku i przy­po­mi­na­my sobie, że wszyst­kie waka­cyj­ne pla­ny szlag tra­fił. Wyda­je mi się, że to wyzwa­nie jest o tyle faj­ne, że wca­le nie musi­my poświę­cać na nie dużo cza­su. Nie­któ­re zada­nia wyko­nu­je się pod­czas codzien­nych czyn­no­ści, więc to bar­dzo uprasz­cza spra­wę. jeże­li chce­cie uzu­peł­nić to wyzwa­nie o jakieś ćwi­cze­nia gra­ma­tycz­ne, to super!

 

Nie ma co cze­kać, ja się bio­rę za pierw­sze zada­nie, któ­re pole­ga na wymie­nie­niu powo­dów, dla któ­rych uczę się dane­go języ­ka, a ja powo­dów do nauki wło­skie­go mam spo­ro! Kto do mnie dołą­cza? ;)

 

DOŁĄCZAM DO WAKACYJNEGO WYZWANIA JĘZYKOWEGO

 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 • Pingback: Przyjemna i efektywna nauka języków. Moje sposoby – Zielonym Okiem()

 • Pingback: 5 rzeczy, których nauczyło mnie Wakacyjne Wyzwanie Językowe.()

 • Pingback: Nauka języków. Czy Ty też dałeś się oszukać? - Blue Kangaroo()

 • Pingback: 5 kanałów językowych na Youtube, które musisz znać. - Blue Kangaroo()

 • Pingback: Jak uczyć się do matury? Kompendium wiedzy maturzysty.()

 • Pingback: Ogłoszenie: Podziel się swoimi sposobami na naukę języków! Wakacyjne Wyzwanie Językowe cz.2 - Blue Kangaroo()

 • Mile­na Wysoc­ka

  Za póź­no zoba­czy­łam wpis, ale może zacznę w sierp­niu :-) ogól­nie dwa punk­ty zro­bi­łam od razu po prze­czy­ta­niu…

 • Super spra­wa, powo­dze­nia wszyst­kim!:)

 • Przy­da­ło­by się! Ja już i tak prze­sko­czy­łam na wyż­szy level z angiel­skim, bo cho­dzę na kor­ki. Samej baaaaar­dzo czę­sto się zmo­bi­li­zo­wać :)

  • To praw­da, ale jed­nak coś tam w domu trze­ba ćwi­czyć. Faj­nie, że się tak zawzię­łaś w sobie i zde­cy­do­wa­łaś na kor­ki. Super! :)

   • Tak, gdy­by nie to to pew­nie nic bym nie robi­ła.…… A teraz dodat­ko­wo regu­lar­nie czy­tam Har­ry­ego Pot­te­ra w ory­gi­na­le i uda­je, że to nauka języ­ka :P

 • Emi

  Jej­ku jakie świet­ne wyzwa­nie! :) Oczy­wi­ście bio­rę udział. Będę dosko­na­lić mój angiel­ski.

  • Cza­do­wo! Życzę powo­dze­nia, chęt­nie posłu­cham też póź­niej o tym, jak się prze­pro­wa­dza­ło to wyzwa­nie i o efek­tach. :)

 • Ja mam nie­co zabie­ga­ne waka­cje, ale liczę że chodź tro­chę uda mi się zała­pać nowy język — tak jak zresz­tą pisa­łam to na Two­jej gru­pie dla stu­den­tów Ania ;) Dla wszyst­kich mówią­cych po inne­mu POWODZENIA!

  • Powo­dze­nia i Tobie! Jak w cią­gu roku znaj­du­je­my gdzieś czas na naukę to i tę chwi­lę na język w waka­cje znaj­dzie­my. :D

 • Domi­ni­ka D

  Chcę robić to wyzwa­nie a nawet muszę, nie­dłu­go będę zmu­szo­na roz­ma­wiać z inny­mi po angiel­sku, dodat­ko­wo kuzyn­ka, któ­ra miesz­ka w USA ma męża Ame­ry­ka­ni­na i jak byli nie­daw­no w Pol­sce to musia­ła być moim tłu­ma­czem ;( Jed­nym głów­nym pro­ble­mem jest moje leni­stwo, ale jestem dobrej myśli i wie­rzę że dam radę :)

 • Ide­al­ne wyzwa­nie dla mnie bo strasz­nie cięż­ko jest mi się zmu­sić do nauki języ­ków a wiem że nie­dłu­go będę zmu­szo­na do mówie­nia głów­nie po angiel­sku.

 • Mogłaś wspo­mnieć o tym, że naj­le­piej było­by wyje­chać gdzieś, gdzie musisz roz­ma­wiać w tym języ­ku :)
  Cie­ka­we punk­ty, dobrze ćwi­czyć bie­głość w mówie­niu o takich codzien­nych spra­wach, bo więk­szość roz­mów jest na ich temat, no i są naj­po­trzeb­niej­sze. Tak­że wyda­je mi się, że to dla osób, któ­re nie­wie­le mia­ły oka­zję posłu­gi­wać się języ­kiem i śred­nio go zna­ją. Cze­kam na kolej­ną część.

  • Jasne, to oczy­wi­ste, że naj­le­piej jest wyje­chać, tyl­ko wiem, że nie wszy­scy mają moż­li­wość. :( Ale ostat­nie wyzwa­nie tego doty­czy. Pozdro­wion­ka tak w ogó­le! ;)

 • Dobra, to wyzwa­nie na mój rosyj­ski jest za trud­ne, a na fran­cu­ski nie chce mi się robić. Może zro­bię choć część. Jak teraz patrzę, to może nawet po fran­cu­sku być za trud­ne…

  Sió­dem­ka jest super, jak dobrze, że słu­cham Arko­ny (rosyj­ski) i Indi­li (fran­cu­ski).

  • Nie jest za trud­ne, jeże­li znasz pod­sta­wy jakie­goś języ­ka! Daj­my takie zada­nie z stresz­cze­niem wia­do­mo­ści:

   Poziom pod­sta­wo­wy przy­kła­do­we zda­nia: Dzi­siaj pada­ło. Jakaś tam gwiaz­da była tu i tu. Poli­cja zna­la­zła zło­dzie­ja tego i tego. Poli­ty­cy chcą zaka­zać mari­hu­any. D

   Poziom śred­ni: Dzi­siaj było pochmur­nie i przez kil­ka godzin padał deszcz. Jakaś gwiaz­da odwie­dzi­ła dom star­ców, by zro­bić nie­spo­dzian­kę swo­im fanom. Poli­cja, po dłu­gich poszu­ki­wa­niach odna­la­zła zło­dzie­ja biżu­te­rii w sta­rym lesie. Poli­ty­cy zamie­rza­ją zaka­zać lek­kich nar­ko­ty­ków takich jak mari­hu­ana.

   Poziom zaawan­so­wa­ny: Dzi­siaj pogo­da pod psem. Jakieś tam niże przy­nio­sły do nas moc­ne opa­dy desz­czu. Jakaś gwiaz­da posta­no­wi­ła zasko­czyć sta­rusz­ków w domu star­ców i odby­ła kon­cert w miej­sco­wo­ści X czym zdo­by­ła ser­ca publicz­no­ści i otrzy­ma­ła owa­cje na sto­ją­co. Genial­ne dzia­ła­nia poli­cji pozwo­li­ły uchwy­cić zło­dzie­je dro­go­cen­nej biżu­te­rii, ukry­wa­ją­ce­go się w sta­rym, spróch­nia­łym lesie. Par­tia poli­tycz­na Y zamie­rza wpro­wa­dzić kon­tro­wer­syj­ną usta­wę doty­czą­cą zaka­za­nia wszel­kich lek­kich narkotyków,na cze­le z mari­hu­aną, z powo­du jej odu­rza­ją­cych wła­ści­wo­ści.

   Cho­dzi o to, żeby jak naj­wię­cej tych zdań wymy­ślić, moż­na wes­przeć się słow­ni­kiem zawsze. Popatrz jak zmie­nia­ją się sło­wa z pozio­mu na poziom. Na pod­sta­wo­wym wystar­czy “być”, bar­dziej zaawan­so­wa­ny uży­je “odwie­dzać”. I tak wszę­dzie. :)

   • Cóż, z bar­dzo pod­sta­wo­wym pozio­mem na fran­cu­skim bym sobie pora­dzi­ła.

 • Od dwóch seme­strów uczę się nor­we­skie­go i myślę, że to waka­cyj­ne wyzwa­nie to super spra­wa żeby nad nim popra­co­wać i spra­wić że będę lepiej mówić w tym języ­ku i w ogó­le zacznę to robić ;) Z nie­któ­ry­mi punk­ta­mi może być cięż­ko, ale myślę, że spró­bu­ję :)

  • Uczy­łam się 2 albo 3 seme­stry szwedz­kie­go (już nie pamię­tam) i zda­wa­łam egza­min ust­ny, bo bab­ka kła­dła nacisk na mówie­nie. :)

  • Hei, faj­nie sły­szeć, że ktoś uczy się nor­we­skie­go :) I jak Ci idzie? Ja zamie­rzam przy­siąść na poważ­nie od sierp­nia.
   pozdra­wiam ser­decz­nie!