Wyzwanie: Sesja is coming. PRZEDPRZYGOTOWANIA!

O nie! Sko­ro na tym blo­gu JUŻ poja­wia się ten temat, to zna­czy, że coś się zbli­ża? Prze­pra­szam, że wypo­wie­dzia­łam to sło­wo, ale jest za póź­no. Tak, tak kocha­ni, to sesja. Ostat­nio było tutaj Was tro­chę mniej, ale sta­ty­sty­ki poka­zu­ją wiel­ki powrót kan­gu­rów z wszyst­kich zakąt­ków inter­ne­tu. Sesja is coming.

 

Ja wiem, że na blo­gu macie całą masę arty­ku­łów o tym, jak sobie z tym pora­dzić, ale tak samo wiem, jak ceni­cie sobie kon­takt mailo­wy ze mną w tym cza­sie. Bez żad­nych skrom­no­ści uwa­żam sie­bie za mistrza sesji, bo co pół roku zda­ję swo­ją, piszę jak to robię i do tego jesz­cze radzę Wam w mailach jak to zro­bić. To tak jak­bym mia­ła wię­cej niż jed­ną sesję! :D

 

Stu­diu­jąc we Wło­szech prze­ję­łam wło­skie podej­ście i total­nie nie ogar­niam tego, jak będzie wyglą­dać moja sesja, cze­go mam się uczyć i na kie­dy. Dla­te­go posta­no­wi­łam zro­bić to 5-dnio­we wyzwa­nie, żeby ogar­nąć swo­je spra­wy, a przy oka­zji poszu­kać sobie towa­rzy­szy w Waszej posta­ci. W gru­pie zawsze raź­niej!

Dla tych, któ­rzy wolą oglą­dać nakrę­ci­łam nawet fil­mik, dla tych któ­rzy wolą czy­tać, wszyst­kie infor­ma­cje znaj­du­ją się poni­żej.

Pod­czas tego wyzwa­nia będę do Was gadać. I to tak na serio gadać! Przez 5 dni będzie­cie otrzy­my­wać maile z nagra­nia­mi mojej gada­ją­cej gło­wy. Taka for­ma jest dużo bar­dziej oso­bi­sta, a ja chcę Was napraw­dę zmo­ty­wo­wać do dzia­ła­nia! Jak zoba­czy­cie Anię Kanię na swo­ich moni­to­rach, to już będzie­cie zmu­sze­ni przy­go­to­wać się do tej sesji!

 

 

Wyzwa­nie: Sesja is coming.

 

 

To 5-dnio­we wyzwa­nie, któ­re ma dopie­ro wpro­wa­dzić Was do gene­ral­nych przy­go­to­wań sesyj­nych. Robi­my je dużo wcze­śniej po to, żeby nie było za póź­no. Nie zli­czę tych zawie­dzio­nych komen­ta­rzy o tym, że moje posty o sesji poja­wia­ją się za póź­no. Tym razem tak nie będzie. Tym razem roz­po­czy­na­my PRZEDPRZYGOTOWANIA do sesji już na począt­ku maja!

 

 • 5 dni — tyle wystar­czy nam, że się zor­ga­ni­zo­wać i z pew­no­ścią wejść w sesję egza­mi­na­cyj­ną.
 • 5 maili — tyle razy ode­zwę się do Cie­bie pod­czas wyzwa­nia.
 • 5 video — 5 gada­ją­cych Ań Kań :D
 • 5 zadań — tyle kro­ków wyko­nasz w swo­ich przed­przy­go­to­wa­niach, by następ­nie bez stre­su i pro­ble­mów przejść przez sesję.
 • 5 pod­punk­tów — żeby było rów­no.

 

 

O czym jest wyzwa­nie: Sesja is Coming?

 

 

wyzwanie sesja is coming

 

 

To wyzwa­nie będzie inne niż te, któ­re orga­ni­zo­wa­łam już wcze­śniej oraz inne niż Sesyj­ny Porad­nik. Będę bar­dzo sku­piać się na men­tal­nym przy­go­to­wa­niu do sesji, na wal­ce ze stre­sem, orga­ni­za­cji sie­bie w cza­sie. Cho­dzi o przy­go­to­wa­nie sie­bie do okre­su sesji tak, byś nie stre­so­wał się kolej­ny­mi egza­mi­na­mi, tym czy zdą­żysz się na nie nauczyć. Dla­te­go zaczy­na­my tak wcze­śnie, żebyś miał zupeł­ną pew­ność, że sobie pora­dzisz. Z taką pew­no­ścią stres nie może się poja­wić. Dołącz, jeże­li po pro­stu potrze­bu­jesz moty­wa­cji nauki.

 

 

Dla kogo jest to wyzwa­nie?

 

 

Oczy­wi­ście dla wszyst­kich stu­den­tów! Dla Cie­bie jeśli:

 • zawsze odkła­dasz naukę na ostat­nią chwi­lę.
 • bar­dzo przej­mu­jesz się sesją i prze­cho­dzisz przez nią w wiel­kim stre­sie.
 • nie potra­fisz się zor­ga­ni­zo­wać.
 • nie masz cza­su na naukę.
 • jesteś men­tal­nie znie­chę­co­ny do nauki.

 

EDIT: ZAPISY ZAKOŃCZONE. Kliknij, by nie przegapić w przyszłości i dostać kilka pomocnych, studenckich materiałów!

(1. Jeże­li jesteś zapi­sa­ny do Stu­denc­kie­go Blu­eslet­te­ra, to i tak zapisz się do wyzwa­nia, bo to osob­na lista.
2. Jeże­li nie dzia­ła Ci link do zapi­sów, to na górze blo­ga doda­łam jesz­cze taki poma­rań­czo­wy pasek, gdzie moż­na się zapi­sać.)

 

 

wyzwanie sesja is coming

 

 

Chęt­nie posłu­cham Waszych potrzeb, daj­cie znać, cze­go potrze­bu­je­cie pod­czas tej sesji, a ja posta­ram się uwzględ­nić to w wyzwa­niu. :) A jeśli potrze­bu­jesz szyb­kiej pomo­cy, zawsze możesz zapy­tać na Stu­denc­kiej Gru­pie Wspar­cia. 

Do następ­ne­go czy­ta­nia!

Ania

 

Polub lub udo­stęp­nij na Face­bo­oku, żeby dowie­dzia­ło się o tym wię­cej stu­den­cia­ków!

 • Aga­ta

  Też nie dzia­ła mi link i nie mam poma­rań­czo­we­go paska, Aniu czy mogła­byś mnie dodać “ręcz­nie”?

 • Pingback: Jak polubić naukę? Kompleksowy opis strategii. - Blog Studencki()

 • Faj­na ini­cja­ty­wa:) Choć ja aku­rat spra­wę sesji mam już daw­no za sobą, od kil­ku lat nie jestem już stu­dent­ką.

 • Iwo­na Gogul­ska

  Na szczę­ście cza­sy sesji mam już daw­no za sobą ;)

 • Przede mną już tyl­ko obro­na :) Wszyst­kie sesje mam już na szczę­ście za sobą :)

 • Ane­ta

  świet­ny wpis, miło się czy­ta­ło :)

 • Mar­ta

  Nie dzia­ła mi link i nie widzę tego poma­rań­czo­we­go paska :(

  • Mogę Cię dodać ręcz­nie na maila, któ­re­go poda­jesz w disqus, oki? :)

   • Mar­ta

    Uda­ło mi się zapi­sac z innej prze­glą­dar­ki. :)

 • Mogę tyl­ko życzyć powo­dze­nia, bo temat zamknę­łam rok temu :)

 • Ja pla­nu­ję ruszyć z nauką w majów­kę, cho­ciaż w tym seme­strze zali­czeń i egza­mi­nów mam bar­dzo mało. Jed­nak od wyni­ków teraz będzie zale­żał mój wyjazd na Era­zmu­sa, więc muszę się przy­ci­snąć ;)

 • Moja suge­stia — powin­no być coś o sprzą­ta­niu. Żeby potem nie było kom­pul­syw­ne­go sprzą­ta­nia pod­czas sesji. Marie Kon­do w piguł­ce (dla tych co nie zna­ją jej pomy­słów lub muszą sobie odświe­żyć)! :D Ale być może już na to wpa­dłaś :)

 • W tym roku moja ostat­nia sesja!!! :( Bo chy­ba nie pla­nu­ję dal­szych stu­diów :)))))

 • Wypie­ram to w gło­wy. Powta­rza­my: nie ma sesji nie ma sesji nie ma sesji nie ma sesji nie ma sesji.…

 • Pati

  Zawsze mam pro­blem z tym, żeby zacząć odpo­wied­nio wcze­śnie się uczyć i pogo­dzić tą naukę z inny­mi nakła­da­ją­cy­mi się na sie­bie ter­mi­na­mi zali­czeń

 • Ewa

  No to ja jestem jak naj­bar­dziej za! Moje wyni­ki muszą być nie­złe bo chcę prze­nieść się na inną uczel­nie więc jeśli moż­na to chcę dołą­czyć do wyzwa­nia

 • A tak dobrze sobie żyłam w bło­giej nie­świa­do­mo­ści…
  Na razie cho­ru­ję i przez naj­bliż­szy czas będę uzu­peł­niać zale­gło­ści, ale w tym seme­strze mam tyle egza­mi­nów że nie­ste­ty, będę musia­ła stać się ogar­nię­tym stu­den­tem. Tym razem nie nauczę się całe­go przed­mio­tu w jed­ną noc :C

 • Macy M.

  Aniu jak świet­nie, że zaczy­nasz temat Sesji tak wcze­śnie! Moja mini-sesja zaczy­na się już zaraz po majów­ce, więc Two­je wyzwa­nie będzie jak zna­lazł dosko­na­łym moty­wa­to­rem do nauki. :)

 • Edzia

  Ojej­ku, uwiel­biam to, że to się zaczy­na tak wcze­śnie <3 Aniu, jesteś jak zawsze nie­za­stą­pio­na :D