Zrozum okularnika #2.+ jak zgarnąć okulary za darmo?

 

Pamię­ta­cie pierw­szy post o tym tytu­le? Tak się skła­da, że Ola jest stud­nią inspi­ra­cji bez dna, a jej oku­lar­ni­cze roz­ter­ki nie koń­czą się na 7 ostat­nio wypi­sa­nych punk­tach. Czy­taj­cie uważ­nie, a pod koniec tego krót­kie­go wpi­su będzie­cie mie­li oka­zję wygrać nowe oku­la­ry dla sie­bie ;)

1.  Okularnikom ciężej w biegu

Tyle rze­czy znie­chę­ca ich do bie­ga­nia, strach przed prze­wró­ce­niem się i zgu­bie­niem oku­la­rów para­li­żu­je ich nogi, ale to jesz­cze nie naj­gor­sze. Cią­głe popra­wia­nie zsu­wa­ją­cych się oku­la­rów w bie­gu — to dopie­ro kosz­mar!

2. Okularnikom ciężej w deszczu

widok-z-okular-C3-B3w
a pro­po desz­czu…

3. Czy to lustro czy kałuża?

( Sama nie wiem o co cho­dzi, ale to dyle­mat z praw­dzi­we­go zda­rze­nia.)

4. Niebezpieczne tańce hulańce

Oku­lar­nik na impre­zie zawsze czuj­ny i ostroż­ny. Dwa razy się zasta­no­wi nim wej­dzie na pełen pija­nych ludzi par­kiet.

5. Okularnik ze spadochronem nie skoczy…

A jak sko­czy to i tak nic nie zoba­czy.

6. Ten punkt wymyśl sam i zgarnij okulary:)

Co byś dopi­sał do mojej listy?
Masz oka­zję popi­sać się kre­atyw­no­ścią, bo wraz z Opto­pro mamy dla Cie­bie super kon­kurs. Napisz w komen­ta­rzu pod tym postem z jaki­mi jesz­cze pro­ble­ma­mi bory­ka­ją się oku­lar­ni­cy. Niech będzie śmiesz­ny, dziw­ny lub bar­dzo życio­wy. Wystar­czy jeden przy­kład. Dodaj punkt do mojej listy i wygraj oku­la­ry dla sie­bie! Jeśli jesteś oku­lar­ni­kiem możesz wybrać oku­la­ry korek­cyj­ne. Oso­by, któ­re nie noszą ich na co dzień mogą wybrać oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, w któ­re war­to zain­we­sto­wać, szcze­gól­nie latem.
 Pamię­taj, że nosząc oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne z sie­ció­wek, nie możesz być pew­ny za ich fil­try UV. Takie oku­la­ry mogą nisz­czyć Twój wzrok! Ściem­nio­ne szkła powo­du­ją roz­sze­rze­nie się źre­nic, a brak fil­tru, lub jego niska zawar­tość pozwa­la­ją pro­mie­niom UV dostać się do oka. Nosze­nie takich oku­la­rów jest jesz­cze bar­dziej nie­bez­piecz­ne niż nie zakła­da­nie oku­la­rów wca­le. Kie­dy nie masz na sobie oku­la­rów auto­ma­tycz­nie mru­żysz oczy a źre­ni­ca się zwę­ża i blo­ku­je ilość docie­ra­ją­cych do oka pro­mie­ni UV. Dla­te­go dobrze jest mieć porząd­ne oku­la­ry z dobrym fil­trem UV. Możesz więc wybrać sobie coś ze stro­ny skle­pu Optopro.pl. Mają bar­dzo sze­ro­ką gamę pro­duk­tów a ich mode­le oku­la­rów są wyjąt­ko­wo sty­lo­we. Myślę, że to faj­na oka­zja, żeby zgar­nąć oku­la­ry za dar­mo, wie­dząc jak się na nie potra­fi­my wykosz­to­wać ;)
 okulary
oku­la­ry — Opto­pro
Zapra­szam więc do bra­nia udzia­łu w kon­kur­sie i życzę powo­dze­nia! Naj­lep­szy komen­tarz wybio­rę 5 sierp­nia.
buzia­ki!
Ania
 • 6. W przy­mie­rzal­ni są wie­sza­ki, ale nie ma stoł­ka ani półecz­ki. Ja mam te oku­la­ry powie­sić czy jak? :D
  7. O, jaka faj­na gorą­ca czekolada…o, jaka faj­na para na szkłach.
  8. Przy­trzy­my­wa­nie oku­la­rów, gdy się czło­wiek wychy­la przez okno.
  9. Drzem­ka? Budzisz się z noska­mi wbi­ty­mi w nos, oczy czy coś inne­go.

 • 6. Oku­lar­nik nigdy nie będzie miał pro­ble­mu z nie­śmia­ło­ścią…
  Ktoś do Cie­bie macha? Nie masz poję­cia kto, bo nie­do­wi­dzisz? Odma­chać czy nie odma­chać… To na pew­no ktoś zna­jo­my, no, trze­ba odma­chać! A jed­nak to nie był zna­jo­my? I co wte­dy? Wte­dy dzie­ją się dziw­ne rze­czy :) Tak pozna­łam swo­je­go narze­czo­ne­go :))
  Agniesz­ka M.

 • Nie śmiej się z oku­lar­ni­ka przy sto­le!
  To, że szkła mu zapa­ro­wa­ły na sam widok zupy Two­jej mamu­si, to nie zna­czy, że moż­na się nabi­jać! Oku­lar­nik prze­cho­dzi to bez prze­rwy — z her­ba­tą, zupą, paru­ją­cym scha­bo­wym… Wte­dy wygląd dania na tale­rzu tra­ci zna­cze­nie :). I liczy się smak!

 • Ten komen­tarz został usu­nię­ty przez auto­ra.

 • Oku­lar­nik Musik być kujo­nem. Nie możesz być sła­bym z jakie­goś przed­mio­tu, bo prze­cież nosisz oku­la­ry, a więc MUSISZ być dobrym we wszyst­kim. Dla nauczy­cie­li zawsze bedziesz musiał sie­dzieć w pierw­szej ław­ce w środ­ko­wym rzę­dzie, bo jesteś śle­py i nikt nie rozu­mie fak­tu, że wła­śnie dla­te­go nosisz oku­la­ry, żeby nie musieć sie­dzieć 10cm od tabli­cy.

 • Oku­lar­nik musi być twar­dy!! Czy­li oku­la­ry vs łzy szczę­ścia. Oku­lar­nik nie powi­nien się wzru­szać. Kome­die roman­tycz­ne z hap­py endem- sta­now­czo zabro­nio­ne bo prze­cież przez szkła zala­ne łza­mi i tak nie dostrze­żesz czy on i ona= ♥ . Ślu­by naj­bliż­szych obser­wo­wa­ne tyl­ko z kamien­ną twa­rzą, bo po magicz­nym TAK przez jakiś czas nie będziesz widzieć świe­żo poślu­bio­nych mał­żon­ków. I naj­gor­sze… możesz dro­gi czy­tel­ni­ku zapo­mnieć o auto­rach takich jak Nicho­las Sparks czy Emi­ly Grif­fin ( oraz wie­lu innych two­rzą­cych roman­si­dła i wyci­ska­cze łez), ksią­żek z mokry­mi od łez szkła­mi nie dasz rady prze­czy­tać!

 • Drzem­ka przy­pad­ko­wa? Dla oku­lar­ni­ka nie zawsze zdro­wa
  Zmę­czo­ny czło­wiek z oku­la­ra­mi, nie może sie cie­szyć drzem­ki dara­mi.
  Gdy oglą­da­jąc TV przy­mknie oczy i gło­wa mu lek­ko na podusz­kę zbo­czy,
  zamiast oglą­dać wyraź­nie Lewe­go bram­ki, oku­lar­nik wygi­na swe uro­cze ram­ki.
  Po prze­bu­dze­niu z odci­śnię­tym nosem, pro­stu­je oku­la­ry, bo skrzy­wi­ły się pod sko­sem…

 • nat

  6. CO DWIE PARY OKULARÓW TO NIE JEDNA ;)
  Bied­ny oku­lar­nik musi wybie­rać mię­dzy pój­ściem ze zna­jo­my­mi do kina na film 3D (co łączy się z zało­że­niem ważą­cych chy­ba tonę spe­cjal­nych oku­la­rów 3D na jego wła­sne) a zosta­niem w domu i nudze­niem się :( W pierw­szym wypad­ku po fil­mie zosta­ną mu dwa wgłę­bie­nia pod ocza­mi i ból gło­wy, w dru­gim… hm, no cóż, będzie to dosyć smut­ne. I jak tu żyć nam, oku­lar­ni­kom?!!!
  Nata­lia Gro­now­ska

 • nat

  Ten komen­tarz został usu­nię­ty przez auto­ra.